برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی توانایی دو گونه گیاهی Cynara Scolymus & Satureja hortensis در پالایش انواع آلاینده هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1392

کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف: آلودگی های آب و خاک یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش جمعیت و فرآیند صنعتی شدن محسوب می شوند. روش های متنوعی برای پالایش آب و خاک های آلوده به مواد شیمیایی بکار می رود (نظیر روش های فیزیکی، حرارتی، شیمیایی و زیستی) که این روش ها معمولا پرهزینه بوده و نیاز به تجهیزات پیچیده و کار مداوم دارد. گیاه پالایی یکی از حوزه های مهم و جدید در فناوری زیست سالم سازی به شمار می رود. لذا هدف از انجام این طرح معرفی پتانسیل گیاهان بومی با خاصیت جذب آلاینده های سموم شیمیایی و ترکیبات نفتی می باشد.
روش: جهت انجام طرح دوگیاه
Cynara Scolymus & Satureja hortensis به مدت زمان بیشتر از یک ماه تحت تاثیر تیمارهای مختلفی از آلاینده هایی نظیر سموم شیمیایی پر مصرف تاپیک، توفوردی و ترکیبات نفتی گازوئیل و نفت سبک قرار گرفتند. سپس آنالیزهای مختلفی در خصوص تعیین سطوح مختلف جذب آلودگی توسط گیاهان و تاثیر این نوع از آلاینده ها بر بیومس تولیدی گیاهان و میزان رشد اندام های آنها صورت گرفت.
نتایج: توسعه فناوری های جدید، استفاده از روشهای رفع آلودگی مبتنی بر گیاهان یا گیاه.کلیدواژگان: گیاه پالایی، آلاینده های آلی (سموم شیمیایی و ترکیبات نفتی)، گیاهان Cynara Scolymus & Satureja hortensis

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):