برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت راکتور نانوفتوکاتالیستی حذف آلاینده های آلی مولد رنگ، بو و طعم در آبهای حقیقی بر مبنای کاتالیست MwTiO2/ تحت نور مرئیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شاه رضایی فاطمه (مسئول طرح)
دارایی علی (همکار طرح)
خان احمدی معصومه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1392

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف: با توجه به توانمندیهای فراوان فناوری نانو در حذف و کنترل آلودگیهای محیطی و تصفیه و جلوگیری از انتشار آنها می توان آن را به عنوان یک تکنولوژی نوین و ابزاری موثر برای دستیابی به توسعه پایدار مدنظر گرفت ورود این فناوری به عرصه مهندسی محیط زیست و استفاده کاربردی از آن بالاخص در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و ایجاد شرایط لازم برای استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط بحران آب ها ضروری است در این پروژه کاربرد نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر پایه نانولوله های کربنی چند دیواره در تصفیه آب برای حذف آلاینده ها بررسی می شود.
روش:
در این پروژه نانو لوله کربنی چند دیواره خریداری شده و به طور مستقیم یا عامل دار شده با گروههای سولفونی و کربوکسیلیکی به پیش ماده اولیه ترکیب تیتانی اضافه شده و نانو ذرات به روش سل- ژل با اصلاحات گوناگون و کنترل شرایط و پارامترهای آزمایشگاهی سنتز شده است.
برای شناسایی نانوفوتوکاتالیستهای ساخته شده از طیف سنجی اشعه ایکس
XRD، میکروسکوپ الکترونی SEM و اسپکتروسکوپی UV/Vis استفاده شد. پس از سنتز نانوکامپوزیت مورد نظر با توجه به شرایط موردنظر و بررسی سیستم های نوین مورد استفاده در تصفیه پساب های حقیقی راکتور مناسب تصفیه طراحی شده و نمونه آب حقیقی تهیه و سپس عوامل موثر برتجزیه فوتوکاتالیستی این آلاینده ها از قبیل تاثیر نور UV، تاثیر حضور نانوکامپوزیت، غلظت بهینه این ذرات تاثیر PH و دما روی میزان تجزیه فوتوکاتالیستی بررسی شده و شرایط بهینه در حذف آلاینده های آلی بدست خواهد آمد.
نتایج: نانو ذرات به دست آمده در مرحله قبل بعد از بهینه کردن جهت تصفیه پساب پالایشگاه (نسبت 80 به 20 از نانو کامپوزیت های تیتانیوم در اکسید و نانو لوله های کربنی) جهت تصفیه آب سد سنقر کرمانشاه در اسیدیته طبیعی آب مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج کیفیت آب خام ورودی به تصفیه خانه سقز نشان می دهد که هر چه به فصل پاییز نزدیک می شویم، کیفیت آب خام ورودی به تصفیه خانه تنزل پیدا نموده، به طوریکه روند افزایشی در شاخص های کیفیت آب مشاهده می شود. در این فصل به دلیل تغلیظ آلاینده ها (کاهش شدید حجم آب دریاچه و تولید مواد آلی و بوزا به دلیل مرگ و میر جلبک ها) و بارندگی ناکافی (بارندگی سبب افزایش حجم آب دریاچه و در نتیجه رقیق شدن این آلاینده ها می شود) از یک طرف و گردش پاییزی آب دریاچه سد که سبب اختلاط آب راکد و متعفن کف دریاچه با حجم کم آب باقی مانده در دریاچه می شود از طرف دیگر، عوامل اصلی تشدید تنزل کیفیت آب دریاچه محسوب می شوند. بنابراین ضرورت دارد تا کارایی سیستم هوازدا به تنهایی و در تلفیق با پرمنگنات پتاسیم و نیز کربن فعال پودری مورد ارزیابی قرار گیرد
.
بر اساس نتایج حاصله، با افزایش عدد آستانه بو، مقادیر رنگ،
TOC و COD نیز افزایش یافته که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین عدد آستانه بو با این شاخص ها بوده و اینکه منشاء اصلی طعم و بو و نیز رنگ آب خام، مواد آلی می باشند. بر این اساس رشد و تکثیر جلبک در دریاچه سد و لاشه های غیر زنده آن عامل اصلی وجود مواد آلی در آب محسوب می گردد. کنترل ورود مواد مغذی (ترکیبات فسفر و ازت) با مدیریت صحیح حوضه آبریز می تواند در کاهش رشد جلبکی و در نتیجه کاهش این شاخص ها در آب دریاچه نقش مهمی را ایفا نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):