برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرمولاسیون نانوکپسول ضدآفت اسانس گیاه Artemisa haussknenchti در مقیاس پایلوتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1392

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف: با توجه به اثرات زیست محیطی و تاثیرات ضد آفت سنتزی بر سلامت انسان و همچنین چرخه طولانی تخریب آنها در طبیعت، توجه به سموم ضد آفت طبیعی بویژه از منابع گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از انجام این طرح تولید سموم ضد آفت طبیعی از گیاه درمنه می باشد.
روش:
در این مطالعه پس از استخراج اسانس گیاه درمنه، با فرمولاسیون معین و با دور همزدن 1100rpm، دمای 45 درجه سانتیگراد نانوکپسول با اندازه ذرات کروی و کوچک تشکیل شد. سپس اثرات دور کنندگی و دوام اسانس گیاه Artemisa haussknenchti روی حشرات دو گونه آفت انباری شامل Sitophilus oryzae و Tribolium castaneum در شرایط دمایی 1±27 سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد دوام سمیت اسانس روی شپشه برنچ بیشتر از شپشه آرد بوده است. همچنین بررسی طیف های SEM نمونه نانوکپسول تهیه شده نشان داد که با دور همزن 11000، کمک امولسیفایر PVP و دمای 45 درجه سانتیگراد اندازه ذرات کوچک و کروی و پایدار خوب حاصل شده است. شپشه آرد و برنج نسبت به غلظت های مختلف اسانس و کپسول و مدت زمانی که در معرض اسانس قرار گرفته اند عکس العمل های متفاوتی از خود بروز می دهند. همچنین خاصیت سمیت تنفسی اسانس توسط کپسوله کردن محافظت شده و کمتر می شود. همچنین سمیت تماسی در اسانس وجود نداشته اما در نانوکپسول فرموله شده ایجاد می گردد.کلیدواژگان: درمنه، ضدآفات طبیعی، ضدآفات سنتزی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):