برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل مشکلات ترافیکی شهر کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان، رانندگان و مردم و ارایه راهکارهایی برای تعدیل آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
احمدی یعقوب (مسئول طرح)
قاسمی وحید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1390

کارفرما: دفتر مطالعات و تحقیقات کاربردی ناجا

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

یکی از عام ترین و مهم ترین مسایل شهری مربوط به ترافیک و حمل و نقل است. حاد بودن مسایل و مشکلات ترافیکی در یک شهر می تواند با شدت یافتن مسائل و مشکلات روانشناختی شهرنشین ها، افزایش آلودگی هوا و به طور کلی محیط زیست، افزون شدن بیماری های قلبی و ریوی و همچنین نارسایی های عصبی، بالا رفتن هزینه های زمانی انجام امور مختلف، کاهش کارآمدی اقتصادی، افزایش نارضایتی از مدیریت شهری و به تبع آن کاهش مشارکت شهروندان در همکاری با آنان برای رفع معضلات مختلف بیانجامد. تحقیق حاضر نیز در راستای شناسایی و طرح مسایل و مشکلات ترافیکی شهر کرمانشاه انجام پذیرفته است.
این تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی، از نظر وسعت پهنانگر (شهر کرمانشاه)، از نظر زمانی، یک بررسی مقطعی (نیمه دوم سال 1388) و از نظر هدف، یک بررسی کاربردی است. روش گردآوری دادها در تحقیق حاضر به دلیل نیازمندی به نظرات پاسخگویان، نوعی بررسی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و در آن برای اندازه گیری متغیرها از سوالات و برای اندازه گیری سازه ها از تکنیک لیکرت استفاده شده است
.
یافته های تحقیق در دو وجه کلی ارائه شده اند؛ یافته های توصیفی که بخش عمده ای از مطالعه را به خود اختصاص داده اند و یافته های تبیینی. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عابرین پیاده و رانندگاه سطح شهر کرمانشاه بر اهمیت نبود فرهنگ رانندگی مناسب به عنوان عامل نابسامانیها و تصادفات اشاره کرده اند، در حالی که ماموران راهور بر اهمیت مباحث فیزیکی و اصلاحات هندسی تاکید نموده اند. همچنین هر سه گروه بر اهمیت استفاده از تکنولوژی های نوین مانند دوربین های کنترلی جهت نظارت بر ترافیک تاکید نموده اند. علاوه بر آن هر سه گروه فوق، به مترو به عنوان اصلی ترین و آنی ترین نیاز شهر کرمانشاه برای کاستن از بار ترافیک اشاره کرده اند
.کلیدواژگان: ترافیک، حمل و نقل، فرهنگ رانندگی، ماموران راهور، کرمانشاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):