برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مستندسازی چکیده طرحهای پژوهشی (تحقیقاتی، مطالعاتی و دانشجویی) مرکز ملی فرش ایران از سال 1384 تا 1392گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
ملکان فرزانه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مفهوم متداول مستندسازی، مفاهیم ثبت (مکتوب نمودن)، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگهداری اطلاعات را در خود نهفته دارد، مفاهیمی که خود از فعالیت های هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد.
منابع اطلاعاتی که با توجه به اهداف پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، چنانچه در هر مرحله مستندسازی شوند، از دوباره کاری جلوگیری می کنند و باعث تکمیل آمار و اطلاعات دوره بعد می شوند
.
شناخت و آگاهی از منابع علمی شرط امکان بهره برداری از قابلیت آن منابع است، بنابراین اطلاع کامل و دقیق از کمیت و کفیت منابع چگونگی بهره برداری از آنها را در تحقیقات بهتر امکا نپذیر می سازد. این طرح با هدف جمع آوری اطلاعات تخصصی طر حهای پژوهشی در حوزه های مختلف فرش (فنی، طرح و نقش، اقتصاد و بازاریابی، اجتماعی و مدیریت، دانشجویی و مطالعاتی) که از سال 1384 لغایت 1392 در مرکز ملی فرش ایران انجام گردیده است و در کتابخانه مرکز ملی فرش ایران نگهداری می گردد، اجرا شده است. در صورت ارائه همه عناوین طرحها، فهرست منابع و توضیح مختصری از مطالب طرحهای پژوهشی به صورت منسجم مراجعه کنندگان می توانند با استفاده از نتایج این طرح، گزار شهای مورد نیاز خود را شناسایی نموده و استفاده نمایند
.کلیدواژگان: مستندسازی، مرکز ملی فرش ایران، چیکده طرح های پژوهشی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):