برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد صادرات فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی و ابعاد آن، بر عملکرد صادرات فرش دستباف ایران به انجام رسیده است. به این منظور تعداد 130 نفر از صادرکنندگان فرش دستباف؛ که در سال 1391 دارای کارت عضویت اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران بودند به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه استاندارد بین المللی که روایی و پایایی آن سنجیده و بومی سازی شد، مورد سوال قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازارگرایی بر عملکرد صادرات فرش دستباف ایران می باشد. همچنین اولویت بندی ابعاد بازارگرایی به وسیله تکنیک آنتروپی نشان داد که مشتری گرایی، هماهنگی بین بخشی و رقیب گرایی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. از بین این ابعاد نیز فقط بعد رقیب گرایی در سطح مطلوبی نمی باشد. بنابراین در صورت توجه بیشتر به این ابعاد و پیاده سازی آن توسط صادرکنندگان، امکان بهبود عملکرد صادراتشان در بلند مدت میسر خواهد شد.کلیدواژگان: بازارگرایی، فرش دستباف، صادرات

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):