برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مهندسی مجدد زنجیره فرش دستباف با بهره گیری از مدلهای تجارت الکترونیک در استان یزد



گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
نجاتی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

صنعت فرش دستباف یکی از عمده ترین فعالیت های اقتصادی با هدف گیری صادرات غیرنفتی در ایران است. در استان یزد نیز بیش از 40 هزار بافنده و بسیاری از فعالان در زنجیره تامین این کالا فعالند. شاغلان این بخش در چند سال اخیر با رکود شدید بازار فرش دستباف مواجه می باشند. تحقیق حاضر با هدف حل این مشکل از طریق ارائه راهکارهای اصلاح فرایندها با بکارگیری ابزار مهندسی مجدد در زنجیره تامین فرش دستباف مبتنی بر فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک تدوین گردیده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به مفاهیم و تبیین وضع موجود، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های لازم از دو نوع پرسشنامه شامل 7 مرحله زنجیره تامین این کالا استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه متخصصان زنجیره تامین فرش دستباف و نیز متخصصان IT استان یزد تشکیل می دهند. پرسشنامه اول مربوط به مشکلات زنجیره و پرسشنامه دوم مربوط به تاثیر تجارت الکترونیک در راهکارهای رفع موانع تدوین شد. با تحلیل داده های تحقیق و با بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک TOPSIS اولویت بندی مراحل زنجیره تامین برای استفاده از تجارت الکترونیک در اجرای مهندسی مجدد انجام شد. برای پیاده سازی مهندسی مجدد مدل ابلنسکی به لحاظ کاربردی بودن و انطباق بیشتر با این زنجیره تامین انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد مهمترین موانع، در فرآیندهای مرحله سفارش گیری، بازاریابی و صادرات با رتبه یک در بین 7 مرحله زنجیره قرار دارند. همچنین اولویت دارترین حلقه جهت بکارگیری مدل های تجارت الکترونیک، نیز همین مرحله است. با توجه به نتایج حاصله، مدلی جهت سفارش گیری در تجارت الکترونیک ارائه گردید. در نهایت این نتیجه حاصل شد که به منظور توسعه تجارت فرش دستباف استان یزد باید اولویت نخست، اجرای برنامه مهندسی مجدد با استفاده از تجارت الکترونیکی و تولید مبتنی بر سفارش (Make to Order) قرار گیرد.



کلیدواژگان: مهندسی مجدد، فرش دستباف، تجارت الکترونیک

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):