برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج بردارهای شاخص در قالی دستباف ایرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

ازجمله ارکان بسیار مهم در انتخاب یک فرش دستباف طرح و نقشه آن می باشد. در این تحقیق زیبایی طرح های قالی ایرانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این خصوص تصاویر 62 قالی با طرح مختلف تهیه و پس از چاپ بر روی کاغذ از لحاظ زیبایی در 4 گروه ضعیف، متوسط، خوب و عالی مورد ارزیابی بصری قرار گرفتند. سپس تصاویر جمع آوری شده با استفاده از سه روش شبکه عصبی خودسازمان ده، روش خوشه بندی میانگین فازی و تبدیل فوریه در حالت قطبی دسته بندی شده و دسته های تشکیل شده از حیث زیبایی کلی هر گروه توسط مشاهده کنندگان ارزیابی شده و با نتایج ارزیابی بصری اولیه نمونه ها مقایسه شدند.
نتایج ارزیابی 62 نمونه توسط مشاهده کنندگان نشان می دهد که به طورکلی، طرح هایی که زوایای شکل های به کار رفته در آنان تند است در کمترین درجه از حیث زیبایی قرار گرفته اند در حالیکه طرح های دارای زوایای آرام و گرد زیباتر تشخیص داده شده اند. نتایج دسته بندی طرح ها توسط 3 روش ذکر شده نشان می دهد که روش خوشه بندی فازی کمترین همبستگی را در میان روش های مورد استفاده دارد و میزان همبستگی آن با نتایج ارزیابی انسانی به نحوی است که امکان استفاده از این روش در دسته بندی طرح های قالی از حیث زیبایی میسر نیست. در حالیکه استفاده از روش شبکه عصبی خودسازمان ده نتایج قابل قبول تری زا نسبت به روش خوشه بندی فازی فراهم می آورد. بهترین همبستگی میان نتایج ارزیابی های بصری در هنگام به کارگیری روش تبدیل فوریه در فضای قطبی به دست می آید به نحوی که ضریب همبستگی بین این روش و ارزیابی های بصری زیبایی
0.80 است. از مزایای دیگر این روش علاوه بر امکان تشخیص میزان زیبایی طرح ها، استخراج بردارهای شاخص به منظور نمایش آنان در ابعاد کوچکتر است.کلیدواژگان: نقشه فرش، زیبایی شناسی، شبکه عصبی خودسازمان ده، خوشه بندی میانگین فازی، تبدیل فوریه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):