برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی پیاده سازی و بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
بی غم زینب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات، همه سازمان ها و صنایع مستلزم استفاده از بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خود هستند که صنعت فرش دستباف نیز از این امر مستثنی نیست. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس صورت گرفته است. چرا که قبل از بکارگیری هر فناوری نوین نیازمند مطالعات امکان سنجی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری متشکل از 45 نفر صادرکننده و 16 نفر کارشناس می باشد که از روش نمونه گیری قضاوتی برای نمونه گیری استفاده شد که در نهایت 27 صادرکننده و 16 کارشناس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد برآورد شد. برای توصیف داده ها از نمودار و جدول فراوانی، برای آزمون سوالات تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای، تی مستقل و آنالیز واریانس(Anova) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف، امکان پیاده سازی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط با مشتری، امکان پیاده سازی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط با کانالها، امکان پیاده سازی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط با تحقیقات بازاریابی در بازار فرش دستباف استان فارس وجود ندارد و شرایط نامطلوب می باشد. همچنین نتایج نشان داد که، صادرکنندگان و کارشناسان فرش دستباف برای پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس آمادگی نداشتند ولی بازاریابی الکترونیکی را نیاز اساسی برای کسب مزیت رقابتی دانستند.کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):