برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین قدرت و وابستگی در کانالهای توزیع، مطالعه در صنعت فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
محسنین شهریار (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

روابط بین اعضای اصلی در کانال بازاریابی یا توزیع هر صنعتی در کنار ساختار آن یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات بازاریابی و کانالهای توزیع به عنوان یکی از 4 عنصر اصلی بازاریابی می باشد که علیرغم تمرکز بیش از نیم قرن این موضوع در خارج از کشور، در داخل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. یکی از مهمترین ابعاد رفتاری در روابط بین اعضای اصلی کانال بازاریابی موضوع قدرت و وابستگی می باشد که در این پژوهش روابط بین دو عضو اصلی کانال بازاریابی در هنر- صنعت فرش دستباف را با قبول تجار فرش به عنوان عضو منبع (عضو قدرتمندتر) کانال، و کارگاههای تولیدی به عنوان عضو هدف (عضو دیگر یا ضعیف تر) کانال مورد مطالعه قرار دادیم. در واقع هدف این پژوهش بررسی روابط بین قدرت و وابستگی از بعد ادراکی تولیدکنندگان (کارگاههای تولیدی متمرکز و غیرمتمرکز) به عنوان عضو هدف و تجار فرش به عنوان عضو منبع در این کانال می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 174 کارگاه تولیدی اعم از متمرکز و غیرمتمرکز شرکت کننده در نمایشگاه فرش دستباف تهران و 286 تاجر بازار فرش تهران می باشد، که به ترتیب بطور تصادفی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه حضوری بود، که برای آزمون فرایض و تعیین برازش مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده نمودیم. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش بیانگر وجود تفاوت هایی در ابعاد ادراکی دو عضو اصلی این کانال از قدرت و ایجادکننده های وابستگی در سه بعد شهرت، نقش تجاری و سود و فروش می باشد که از دیدگاه عضو منبع بین قدرت جبرانی با قدرت منبع و وابستگی سود و فروش رابطه عکس، قدرت منبع با وابستگی سود و فروش و تجاری هدف رابطه مستقیم، قابلیت هدف در جایگزینی با قدرت منبع رابطه مستقیم و با وابستگی سود و فروش هدف رابطه عکس داشته است، همچنین وابستگی شهرت منجر به وابستگی سود و فروش و وابستگی تجاری منجر به وابستگی شهرت می شود. از دیدگاه عضو هدف قدرت جبرانی بر قدرت منبع و وابستگی سود و فروش هدف به منبع تاثیر معکوس، قدرت منبع بر وابستگی تجاری هدف تاثیر مستقیم، قابلیت هدف در جایگزینی منبع بر وابستگی سود و فروش و وابستگی تجاری وی به منیع تاثیر معکوس و بر قدرت جبرانی تاثیر مستقیم و وابستگی تجاری و وابستگی شهرت بر وابستگی سود و فروش تاثیر مستقیم دارد.کلیدواژگان: فرش دستباف، قدرت، وابستگی، کانال توزیع

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):