برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تطبیقی نقوش گلیم و قالی ترکمن در ایران و ترکیهگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
غجقی غنچه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه، بررسی و شناخت نقوش قالی و گلیم ترکمن های ایران و بررسی تاثیرگذاری این نقوش بر نقوش قالی و گلیم کشور ترکیه می باشد. در این راستا مقایسه تطبیقی بین نقوش قالی و گلیم ترکمن های ایران و ترکیه به منظور کشف مشابهت ها، تاثیرات، مقایسه و بررسی، برای ایجاد پل ارتباطی بین نقوش قالی و گلیم ترکمن ایران و ترکیه صورت می گیرد. نقوش ترکمن ایران یکی از قدیمی ترین و ریشه دارترین نقوش به کار رفته در کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکیه، ازبکستان، عراق، پاکستان، چین و ... بوده و در هنرهای آنها قابل تشخیص هستند. محقق با توجه به تاثیرات نقوش گلیم و قالی ترکمن ایران در اقوام همسایه، بر آن شد تا موضوع رساله حاضر را به این عنوان بپردازد و به دلیل گستره موضوع حاضر، فقط بررسی تطبیقی این نقوش با کشور ترکیه انتخاب شد تا به ایی که در این زمینه مطرح شده اند پاسخ دهد. مساله تحقیق حاضر، ریشه یابی نقوش گلیم و قالی ترکمن ایران و تاثیرات آن بر نقوش گلیم و قالی کشور ترکیه می باشد.
روش تحقیق به صورت جمع آوری مطالب بنیادی، علمی و تئوریک رساله، به روش کتابخانه ای صورت می پذیرد. اما جمع آوری نمونه های مطالعاتی برای بخش تجزیه تحلیل های تصویری و توصیفی به روش میدانی جمع آوری می شوند. با توجه به مدارک و مستندات تصویری، می توان نتیجه گرفت که نقوش گلیم و قالی ترکمن ایران، به دلیل مهاجرت ها، بر اقوام همسایه (ترکیه) تاثیر گذاشته است. به طور کلی، نقوش هندسی، نقوش انتزاعی، نقوش جانوری و گیاهی از قبیل "شاخ قوچ" و "سارچیان (عقرب)"، "شانه" و ... در قالی و گلیم ترکمن های ایران بر قالی ترکیه تاثیر گذاشته است و این قبیل نقوش در قالی ترکیه نیز به وفور به چشم می خورد و نشان دهنده این مطلب است که این نقوش از نظر مفهومی به هم نزدیک می باشند و در فلسفه آفرینش و به وجود آمدن آنها دارای اشتراکات آداب و رسوم، اعتقادات، باورها و تفکرات می باشد.کلیدواژگان: نقش، ترکمن ایران، ترکیه، نقوش قالی، گلیم

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):