برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سیر تحول تصویربافی در فرش ایران از دیروز تا امروزگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
رشادی حجت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پایان نامه به سیر تحول تصویربافی در فرش ایران پرداخته است. هرچند که اولین نمود تصاویر انسانی و حیوانی در مقیاس کوچک بر روی فرش مربوط به پازیریک است و در سیر فرش بافی ایران تا دوره صفوی با اندکی تغییر و تحول در همان مسیر گام برداشته است. اما فرش هایی که سراسر موضوع خود را به تصاویر اختصاص داده اند، فرش های دوره قاجار بودند. سیر تحولی که این فرش ها پیمودند در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که نوع نگاه پادشاهان قاجار به نقاشی و بهره ای که از آن در تثبیت قدرت در نظر داشتند و ورود پدیده های جدیدی چون عکاسی و چاپ سنگی ضمن رواج تصاویر در جامعه باعث می شوند فضای تجریدی ـ انتزاعی طراحی فرش، به سمت تصویری شدن تغییر کند و زمینه ساز پیدایش و رواج فرشهای تصویری گردد. این روند ادامه پیدا کرده و در دوره معاصر فرشهای تصویری به سمت هرچه واقع گرایانه تر شدن پیش رفته است تا آنجا که شباهت فراوانی به تابلوهای نقاشی و تصاویر عکاسی شده پیدا کرده است
.
این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت ترکیب شیوه کتابخانه ای و مشاهده ای بوده است
.کلیدواژگان: تصویر، تصویربافی، فرش ایران

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):