برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر گسترش بازار داخلی فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
برزگر میثم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در محیط رقابتی کسب و کار، همه صنایع برای اینکه به فعالیت خود ادامه داده و سهم بازار خود را افزایش دهند، باید از استراتژی های رقابتی جهت موفقیت در بازار استفاده کنند. شناسایی استراتژی های مناسب به یک کسب و کار کمک می کند تا با یافتن راه درست، به موفقیت دست پیدا کند. در این مطرح تاثیر استراتژی های رقابتی مایکل پورتر شامل تمایز، تمرکز و رهبری هزینه بر گسترش بازار داخلی فرش دستباف سنجیده شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. برای انجام این پژوهش، پرسشنامه ای طراحی و پس از اعتبارسنجی، میان دو گروه آماری شامل کارشناسان مرکز ملی فرش ایران و فروشندگان فرش دستباف شهر تهران که بیش از ده سال سابقه دارند توزیع گردید.
نتایج حاکی از آن است که هر سه استراتژی رقابتی می تواند موجب گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف شود. ولی نتایج تاثیر همزمان این سه استراتژی روی گسترش بازار برای دو گروه آماری کاملا متفاوت است. از دیدگاه کارشناسان رهبری هزینه بیشترین سهم را در گسترش بازار دارد و دو استراتژی دیگر سهم بسیار کمی را در گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف خواهند داشت، ولی از دیدگاه فروشندگان، دو استراتژی تمرکز و تمایز به ترتیب بیشترین تاثیر را در گسترش بازار داخلی فرش دستباف خواهد داشت و استراتژی رهبری هزینه معنادار نمی باشد
.
علیرغم تایید فرضیه های پژوهش، تحلیل های آماری در مورد این دو گروه حاکی از شکاف عمیق میان دیدگاه فروشندگان و کارشناسان مرکز ملی فرش ایران می باشد
.کلیدواژگان: استراتژی، فرش دستباف، بازار داخلی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):