برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دستورالعمل های ساخت رنگهای گیاهی برای رنگرزی تکرارپذیرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

قدمت استفاده از رنگزای گیاهی روناس در رنگرزی منسوجات به هزاره دوم پیش از میلاد باز می گردد. این رنگزا فامهای متفاوتی از رنگ قرمز ایجاد کرده و برای رنگرزی خامه های قالی همواره مورد استفاده قرار می گیرد. ماده رنگزای این گیاه در ریشه آن قرار دارد. هرچه سن گیاه بیشتر باشد، ماده رنگزای موجود در ریشه فضای بیشتری را دربر می گیرد. سن و محل رویش آن تاثیر به سزایی در رنگ حاصله دارد.
این پژوهش طی عملیات آزمایشگاهی به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رنگرزی الیاف پشمی با روناس چهار منطقه مختلف، به منظور بررسی اهمیت نسبی پارامترهای مژثر بر رنگرزی طبیعی انجام شد. متغیرهای مورد آزمایش در این تحقیق نوع روناس و میزان آن، روش دندانه دادن کالای نساجی و میزان دندانه مصرفی، نوع اسید در حمام دندانه و رنگرزی، چگونگی پخت روناس، نسبتL:G ، دما، میزان و نوع آب مصرفی و نوع عملیات پس از رنگرزی بودند. نمونه های مختلف به دست آمده از این عملیات با هدف دستیابی به رنگ همانندی تحت آزمایش های رنگ سنجی، طیف سنجی و اندازه گیری ثباتهای عمومی قرار گرفتند.
با بررسی نتایج به دست آمده در تحقیق مشخص شد که تاثیر PH در حمامهای دندانه، پخت روناس، رنگرزی در فام رنگی و ثبات عمومی بسیار زیاد است. سختی آب مورد استفاده و نوع عملیات پس از رنگرزی و شرایط آن نیز در فام و میزان ثبات رنگ موثر بود، در صورتی که تاثیر L:G در ویژگیهای رنگرزی ناچیز بود.
تاثیر درجه حرارت رنگرزی در افزایش جذب ماده رنگزا در هر چهار نوع روناس روند یکسانی را نشان داد. اما درصد ماده رنگزای روناس در شرایط رنگرزی و دندانه دادن برای روناس ها متفاوت بود که نحوه جایگزینی شرایط برای رسیدن به فامهای یکسان (تکرارپذیر) در این تحقیق ارائه گردیده است
.کلیدواژگان: رنگهای گیاهی، رنگرزی، تکرارپذیر، دستورالعمل

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):