برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فرآیند استفاده تعاونیهای فرش دستباف اصفهان از فرصتها و مقابله با تهدیدهای فراروی آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عنوان این تحقیق بررسی فرایند استفاده تعاونیهای فرش دستباف استان اصفهان از فرصتها و مقابله با تهدیدهای فراوری آنها با استفاده از استراتژی های عملی در قالب ماتریس swot می باشد. تشکیل شرکتهای تعاونی برای تولیدکنندگان فرش دستباف گامی موثر درجهت استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در صنعت فرش و حل مشکلات قالیبافان است. آنها با تجمع در شرکتهای تعاونی و پیدا کردن قدرت اقتصادی با کمک و حمایت دولت می توانند اعتلای تولید و صادرات فرش دستباف را فراهم آورند. ارزیابی دقیقی از نقاط قوت و ضعف تعاونی های فرش و میزان کارایی آنها و نقش و جایگاه این تعاونیها در صنعت فرش ایران و تولید و صادرات قالی می تواند ما را در هرچه عمیق تر و پرمحتوی کردن تعاونیها کمک نماید. در این تحقیق نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای تعاونیهای فرش اصفهان اولویت بندی شده اند و در قالب چهار فرضیه و به صورت سوال در پرسشنامه تحقیق آورده شدند. فرضیات تحقیق عبارتنداز: 1- تبلیغات مناسب با رویکرد برندسازی در تعاونیهای فرش دستباف بر افزایش صادرات فرش موثر است. (تبلیغات) 2- گرایش به سمت سفارش پذیری در تعاونیهای فرش دستباف بر افزایش صادرات فرش موثر است (سفارش پذیری) 3- توجه به خواست و نیاز و سلیقه بازارهای جهانی توسط تعاونیهای فرش دستباف بر افزایش صادرات فرش موثر است. (عدم هماهنگی بین ویژگیهای مورد نظر خریدار و محصول). 4- اعمال مدیریت هزینه در مراحل تولید و تکمیل فرش دستباف در تعاونیهای فرش بر افزایش صادرات فرش موثر است. (قیمت) این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها برای آزمون فرضیات از نوع توصیفی و پیمایشی است. بعد از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی و اعتبار آن و توزیع بین مدیران تعاونیهای فرش شهری و روستایی فرش دستباف اصفهان یافته های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران تعاونی فرش استان اصفهان که از 28 تعاونی شهری تعداد 22 پرسشنامه تکمیل شد و از 24 تعاونی روستایی 20 پرسشنامه آماده شد و به 29 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده از 170 نفر از صادرکنندگان در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صادرات فرش که در تاریخ 17 آبان برگزار شد تکمیل گردید. نتایج نشان داد که تبلیغات، سفارش پذیری، توجه به نیاز بازار و مدیریت هزینه توسط تعاونیهای فرش در فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای فرش در صادرات نقش تعیین کننده ای دارند و برای صادرکنندگان فرش دستباف حائز اهمیت هستند. در پایان پیشنهاداتی برای متولیان بخش تعاونی جهت برنامه ریزی کارآمدتر در رابطه با صنعت فرش دستباف ارائه شده است.کلیدواژگان: فرش دستباف، اصفهان، تعاونیها، فرصت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):