برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی فرش بر عملکرد صادراتی فرش دستبافگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
اوسط حضرتی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین بازاریابی اینترنتی در فرش و عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران می باشد. داده های این تحقیق از شرکتهایی که عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف بودند و از اینترنت جهت صادرات بهره می بردند به دست آمده است.
جهت انجام تحقیق یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تعریف شد که فرضیه اهم تحقیق عبارت است از:
بین استفاده از بازاریابی اینترنتی فرش و عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران رابطه مثبت وجود دارد. که جهت تایید یا رد فرضیات از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد و قبل از آن تمام شرایط استفاده از آزمون رگرسیون در این تحقیق بررسی و تحلیل گردید.
نتایج بررسی حاکی از آن است که بین استفاده از اینترنت در فعالیتهای ارزیابی و عملکرد صادراتی فرش دستباف رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
همچنین ارتباط مثبت و معنی دار هریک از ابعاد سه گانه بازاریابی اینترنتی، معنی استفاده از اینترنت در فعالیتهای مرتبط با مشتری، مرتبط با کانالهای توزیع و مرتبط با تحقیقات بازاریابی با ابعاد عملکرد صادراتی، یعنی نتایج مالی، اقتصادی و نتایج استراتژیک مورد تایید قرار گرفت.کلیدواژگان: فرش دستباف، اینترنتی، بازاریابی، صادرات، عملکرد

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):