برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی ابزارهای مناسب تبلیغاتی برای فرش دستباف در بازار داخلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
مارالانی مریم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تبلیغ و تبلیغات یکی از موضوعاتی است که امروزه تمام مردم جهان حتی از دوردست ترین نقاط با آن آشنا و در ارتباطند و از آن تاثیر می پذیرند. در واقع تبلیغ یک پدیده اجتماعی است و دربردارنده هدفی اجتماعی می باشد. بنابراین شرایط جامعه زمینه را برای به وجود آوردن پدیده تبلیغ فراهم می کند. پدیده تبلیغ به عنوان یکی از اجزای موثر جامعه نقش اساسی در ایجاد و بالفعل کردن نیاز، دارد.
تبلیغات دارای چنان نیرویی خلاقانه و نفوذپذیر است که می توان با به کاربردن یک شیوه صحیح تبلیغاتی، حتی سنگ بی ارزش بیابان را هم فروخت. تولید بیشمار کارخانه ها و موسسات تولیدی که هر لحظه صدها و بلکه هزاران کالای متفاوت و مختلف را روانه بازار می سازند و تخصص گرایی هرچه بیشتر خدمات و رقابت صاحبان صنایع و بنگاههای بازرگانی به تبلیغات اهمیت به سزایی داده است، تاحدی که امروزه اعتباری که یک موسسه برای تبلیغ کالایی نوظهور در نظر می گیرد ممکن است به مراتب بیشتر از هزینه تولید همان کالا باشد
.
در این تحقیق دستیابی به دو هدف اصلی مدنظر بوده است. هدف اول مشخص نمودن ضریب اهمیت شاخص های ارزیابی ابزارهای تبلیغاتی فرش دستباف و هدف دوم مشخص نمودن الویت ابزارهای تبلیغاتی مورد استفاده در زمینه معرفی این کالا به مشتریان در بازارهای هدف داخلی
.
جامعه آماری این تحقیق عبارت است از خبرگان و کارشناسان آگاه به ابزارهای تبلیغاتی فرش دستباف در استان تهران
.
برای دستیابی به هدف اول هشت شاخص برای ابزارهای تبلیغاتی فرش دستباف مطرح بوده است که عبارتند از سطح پوشش، هزینه، به هنگام بودن، عمر آگاهی، قابل اعتماد بودن، کیفیت، اثربخشی و سهولت استفاده. بر اساس روش
AHP گروهی و بهره گیری از نظر خبرگان و کارشناسان مقایسات زوجی بین شاخصهای فوق انجام گرفته است، همچنین در تحقیق حاضر جهت تعیین الویت ابزارهای تبلیغاتی به زعم خبرگان و کارشناسان نمونه آماری از روش تصمیم گیری چند معیاره و نوع topsis بهره گرفته شده است.
شاخص اثربخشی با ضریب اهمیت (
0.224)، شاخص به هنگام بودن با ضریب اهمیت (0.168)، شاخص کیفیت با ضریب اهمیت (0.140) و شاخص سطح پوشش با ضریب اهمیت (0.125) مهمترین شاخصهای ارزیابی یک ابزار تبلیغاتی هستند. یعنی هرچه یک ابزار بتواند بطور موثر در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب تعداد بیشتری از افراد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و تلویزیون، نمایش حضوری محصول، مجلات تخصصی و روزنامه چهار ابزاری هستند که بر اساس شاخصهای هشت گانه یاد شده از الویت بیشتری برخوردارند.کلیدواژگان: فرش دستباف، بازار داخلی، ابزار، تبلیغات

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):