برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سیر تحول و تطور طرح، نقش و رنگ فرشهای استان اردبیلگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عمده فعالیت این پژوهش بر اساس عملیات میدانی پایه گذاری گردیده، که از طریق مصاحبه با اهل فن و خبرگان فرش، بازاریان و بافندگان که با اتکاء به عکسهای گرفته شده از منطقه و همچنین بر اساس مطالعات کتابخانه ای به شیوه توصیفی، پژوهش مربوطه ارائه گردیده است.
استان اردبیل به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و هم مرزی آن با یکی از مناطق مهم فرشبافی دنیا (جمهوری آذربایجان و قفقاز) و از سوی دیگر محل ییلاق و قشلاق یکی از ایلات بزرگ ایران و جمهوری آذربایجان (قبل از عهدنامه ترکمانچای) که دارای تنوع دستبافته ها و نقشمایه هاست و بدین سان این منطقه در تعامل و تبادل طرح و نقش دیگر مناطق قرار گرفته است. و از جهتی به خاطر مهاجرت ایل شاهسون به مناطق دیگر ایران و جایگزینی یا رجعت برخی از ایلها به منطقه با یکسری وامهای طرح و نقشی همراه بوده است به گونه ای که گذشته از داشتن اصالت طرح ونقش، برخی ویژگیهای طرحی و نقشمایه های دیگر مناطق را نیز دارا می باشد
.
در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی مناطق مختلف فرشبافی استان اعم از شهری، روستایی و عشایری ویژگیهای فنی و هنری فرشها با دیدکلی که همراه با نمونه فرشها و نقشه های شاخص استان به همراه می باشد و در ادامه، در بخش اصلی پژوهش اصالت طرح و نقوش و سیر تحول تطور نقشمایه ها به همراه رنگبندی آنها و همچنین اصطلاح های بومی که برای آنها بکار برده می شود مورد بررسی قرار گرفته است. برای گویا بودن مطالب همراه با تصاویر فرشها، طرح کلی و نقشمایه اصلی هر فرش طراحی و به طور جداگانه برای هر نقش جدول مشخصات به کارگرفته شده است
.
با بررسیهای موجود مشخص گردید برخی از نقوش را منطقه اردبیل از فرشبافی قفقاز به عاریت گرفته است و در برخی مواقع تاثیراتی برروی نقوش فرشهای مناطق دیگر گذاشته است که در این روند برخی از نقشمایه ها پیچیده تر گشته و شکلی جدا از شکل اولیه به خود گرفته و زمانی نیز برخی نقوش به اقتضای نوع مواد مصرفی، تکنیک بافت، نوع زندگی سنتی و ایلی و همچنین سنت بافندگی که برپایه ذهنی بافی بوده ساده تر گشته است
.
اهداف کلی پژوهش
:
1- شناسایی سبکها و نقشه های مختلف فرشبافی استان (شهری، روستایی و عشایری)
2- شناسایی اصالت طرح و نقش پیشین و رایج در منطقه و ریشه یابی نقوش به کار رفته در فرشها
3- بررسی سیر تحول و تطور، طرح و نقش و رنگ، فرشهای منطقه و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از فرشهای مناطق دیگرکلیدواژگان: اردبیل، فرش، طرح و نقش، تحول

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):