برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی توان رقابتی صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به اینکه در سالهای اخیر جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده، کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان می باشد. لذا لازم است برای حفظ فضای رقابتی و ارتقاء رقابت پذیری صنایع داخلی در عرصه بین المللی، مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی شناسایی گردند. در این میان صنعت فرش دستباف ایران به عنوان یکی از منابع مهم ارزآور برای کشور، از جمله صنایعی است که در توسعه صادرات غیرنفتی جایگاه مهمی دارد. در این تحقیق توان رقابتی این صنعت با استفاده از شاخصهایی که در چهارچوب ماتریس تحلیل سیاست (pam) معرفی می شوند محاسبه شده است. فرشهای تولیدی در استانهای آذربایجان شرقی، قم، اصفهان، خراسان و همدان که از مراکز عمده تولیدی و صادراتی فرش دستباف در ایران می باشند جهت مطالعه حاضر انتخاب شده اند. با توجه به شاخصهای مزیت نسبی (drc) و مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد (UCs) به دست آمده می توان گفت استانهای مذکور در تولید فرشهای برتر تولیدی- صادراتی خود دارای مزیت نسبی بوده و در شرایط رقابت آزاد (شرایط بعد از پیوستن ایران به (WTO) که تمامی حمایتهای دولت حذف می شوند دارای توان رقابتی می باشند. همچنین با توجه به مقدار شاخص توان رقابتی در بازارهای بین المللی می باشند (به استثنای فرش همدان که توان رقابت صادراتی ان در نقطه سربه سر است). همچنین مقدار ضریب حمایتی موثر (epc) در همه استانها نشان می دهد سیاستهای دولت از فرآیند تولید فرش صادراتی آنها حمایت می کند.کلیدواژگان: فرش دستباف، WTO، ماتریس، رقابت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):