برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تحقیق و ساخت سیلیکاژل اندیکاتوردار ایمن در مقیاس آزمایشگاهی و میزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سیلیکاژل بعنوان جاذب رطوبت سال هاست که در جهت محافظت از تخریب وسایل و مواد در معرض رطوبت محیط، استفاده می گردد.
در کشورمان مانند خیلی از کشورهای دیگر، سیلیکاژل اندیکاتوردار از روش آغشته سازی محصول سیلیکاژل و یا هیدروژل با استفاده از محلول کبالت کلراید و انجام مرحله پخت، تولید می گردد. در سالهای اخیر اتحادیه اروپا ماده شیمیایی کبالت کلراید را در رده دوم مواد سرطانزا طبقه بندی نموده است (به استناد دستور العمل
88/98EEC و 67/54EEC).
در این طرح سیلیکاژل اندیکاتور دار ایمن جاذب رطوبت، با استفاده از نمک آهن  (III)به عنوان اندیکاتور ایمن که رنگ آن از کهربایی پر رنگ (در حالت خشک) به کهربایی کم رنگ و یا متمایل به بیرنگ (در حالت مرطوب) تبدیل می شود، در دو مقیاس آزمایشگاهی و میز تهیه شده است.
سیلیکاژل اندیکاتور دارایمن مذکور با استفاده از روش آغشته سازی و از دو طریق تهیه شده است. در طریق اول محصول سیلیکاژل و در طریق دوم هیدروژل بصورت موفقیت آمیزی آغشته سازی شدند و آنگاه پس از مرحله پخت، محصول سیلیکاژل اندیکاتور دار ایمن حاصل گردید.
لازم به ذکر است بر اساس مطالعات و جستجوهای انجام شده، آغشته سازی هیدروژل بوسیله اندیکاتور مذکور برای اولین بار در دنیا بصورت موفقیت آمیزی در این طرح انجام شده است. سیلیکاژل اندیکاتور تولید شده در ناحیه رطوبت نسبی 20 تا 40% تغییر رنگ داده و این ناحیه همان ناحیه ای است که کبالت کلراید عمل می نماید. این محصول علاوه بر پایداری حرارتی از قابلیت بازیابی خوبی برای چندین مرتبه استفاده مجدد نیز برخوردار می باشد و برتری مهم و اصلی آن نسبت به سیلیکاژل اندیکاتوردار کبالتی، غیر سرطانزا بودن آن می باشد.کلیدواژگان: سیلیکاژل، رطوبت، شناسایی شناساگر، رطوبت گیر، آهن

 
 
Title:

Research and Preparation of Safety Silica Gel Humidity Indicator in a Laboratory and Bench ScalesAbstract:

Silica gel has been used as a desicant for many years to protect sensitive materials form damage due to excess humidity.
In our Country lik many others , silica gel which contains a moisture indicator is currently produced by impregnating silica gel or silica hydro gel with cobalt chloride solution to produce adry granular end-product. European union has recently classified cobalt chlorid as a category 2 carcinogen (According to Directive 67/54/EEc and Directive 98/98/EEC).
In its project silica gel impregnated with an iron (III)salt functions as a safe humidity indicator turning from adeep amber color when dry to colorless or nearly colorless upon exposure to moisture, has successfully produced in a laboratoary and bench scales.
This indicator silica gel produced by two impregnating techniques, in the first silica gel and in the seconded hydrogel were successfully impegnatal to the end product.
In accordance to the studies and searching done, the impregnation of hydrogel with the indicator is done successfully for the first time in the word.
The indicator silica gel produced color over arange of 20-40% relative humidity, this is similar to the traditional cobalt-based indicating gel. It is thermally stable allowing it to be regenrated and reused for many times .It has the advantage over the cobalt chloride system of being non carcinogenic.Keyword(s): Silica gel, Humidity, Indicating, Indicator, Desicant, Iron