برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مولفه های اصلی بهبود شرایط شغلی زنان قالیباف روستایی (مطالعه موردی: استان مرکزی، شهرستان اراک)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
میرالماسی آیدا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فرش دستباف ایران با نرخ بالای اشتغالزایی با چالشهای زیادی برای رسیدن به پایداری مواجه است. از آن جایی که تعداد زیادی از زنان روستایی در حرفه قالیبافی مشغول فعالیت هستند، این هنر- صنعت می تواندبه عنوان یک منبع درآمدی برای آنها محسوب شود. آمارها نشان می دهند که صادرات فرش در سالهای اخیر کاهش یافته است و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. بنابراین توجه و حمایت بیشتر دولت برای حفظ این منبع تولید درآمد برای زنان قالیباف روستای ضروری است. این تحقیق به تعیین مهمترین مولفه های بهبود شرایط شغلی زنان قالیباف می پردازد. منطقه جغرافیایی مطالعه حاضر شهرستان اراک (استان مرکزی) است. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای با انتساب مناسب و تصادفی ساده همزمان با تدوین سه دسته پرسشنامه برای زنان قالیباف روستایی، تجار و کارشناسان فرش اراک استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی همچون شاخصهای مرکزی، آزمون F، آزمون کروسکالوایس، تحلیل عاملی و تحلیل همبستگی استفاده شد. از بین 43 متغیر وارده شده در تحلیل 280 متغیر در قالب 6 عامل اصلی قانونی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بیشتر از 77 درصد از شرایط شغلی زنان قالیباف روستایی را تبین می نمایند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عامل قانونی به تنهایی تبیین کننده 34.859 درصد واریانس، عامل شرایط فیزیکی محیط کار به تنهایی تبیین کننده 13.531 درصد واریانس، عامل اقتصادی تبیین کننده 9.690 درصد واریانس، عامل اجتماعی تبیین کننده 7.199 درصد واریانس، عامل فرهنگی تبیین کننده 6.167 درصد واریانس و عامل آموزشی تبیین کننده 5.611 درصد واریانس شرایط شغلی زنان است.کلیدواژگان: مولفه های بهبود دهنده شرایط شغلی، بهبود، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):