برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان پذیری و ارزیابی ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت فرش دستباف با تاکید بر کارگاههای خانگیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
جوهری عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در راستای "امکان پذیری و ارزیابی ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت فرش دستباف با تاکید بر کارگاههای خانگی" شاخص ها و معیارهای کنترل کیفی فرش دستباف مدون و بر اساس نظرات تولیدکنندگان، صادرکنندگان، خبرگان و صاحبنظران فرش دستباف الویت بندی و کنترل کیفیت فرش دستباف در منطقه کاشان به صورت پایلوت عملیاتی و بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از مطالعه میدانی و اجرای پایلوت، امکان پذیری فنی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت بررسی و مکانیزم ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت و نحوه نظارت و کنترل مرکز ملی فرش ایران، مصوبات قانونی جهت حمایت از تاسیس و تداوم فعالیت آنها و پیش نویس طرح توجیهی (فنی- اقتصادی) پیشنهاد و ارایه شده است.
علی رغم امکان پذیری ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت از لحاظ فنی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی و محاسبه نقطه سربسری ایجاد کارگزاری از لحاظ اقتصادی با کمترین دریافتی از تولیدکنندگان فرش، به دلیل اینکه بافندگان، تمایلی به پرداخت حق الزحمه در قبال دریافت خدمات از کارگزاری ندارند و ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت با کمک و حمایت مالی دولت مدنظر نمی باشد، امکان پذیری ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت از لحاظ اقتصادی بدون حمایت و کمک مالی مرکز ملی فرش ایران، امکان پذیر نخواهد بود
.
جهت برون رفت از این تنگنا و فراهم شدن امکان ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت پیشنهاد گردیده ضمن ارایه مشوق ها و حمایت های قانونی، با برنامه های آموزشی و ترویجی اهمیت و ضرورت به کار بستن استانداردها و ضوابط فنی در حفظ هویت و برند فرش ایران در بازارهای جهانی و منافع حاصل از رعایت استانداردها برای اقتصاد کشور و تولیدکنندگان فرش تبیین شود. تا علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ کیفیت، بافندگان نسبت به پرداخت هزینه های کنترل کیفیت به صورت داوطلبانه ترغیب شوند
.کلیدواژگان: فرش دستباف، کارگاههای خانگی، کیفیت، کنترل کیفیت، کارگزاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):