برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون نیازهای جامعه بافندگان فرش دستباف روستایی برای بالا بردن کمیت و کیفیت (اصفهان، خراسان و آذربایجان شرقی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

شناسایی، اولویت بندی نیازهای شغلی بافندگان روستایی، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری نیازهای آنان و نهایتا مقایسه نیازهای بافندگان با وظایف نهادها و سازمانهای دولتی ارائه دهنده خدمات به بافندگان روستایی به بالا بردن کمیت و کیفیت تولید فرش به دلیل این که
1) نتایج حاصل از تلاش بافندگان دارای ارزش فرهنگی و هنری بالایی است
.
2) فرش یکی از اقلام صادراتی کشور است
.
3) جمعیت قابل توجه ای از جمعیت ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در چرخه تولید و تجارت فرش دستباف فعال هستند
.
4) فرش دستباف در تامین نقدینگی 5696759 خانوار ایران نقش برجسته ای دارد
.
5) نتیجه فعالیت بافندگان روستایی دارای نقش قابل توجه ای در درآمد ملی کشور می باشد
.
به منظور دستیابی به اهداف مذکور، بعد از تدوین چارچوب تئوریکی مساله تحقیق و تعریف عملیات متغیرهای تحقیق، پس از طی نمودن فرآیند اجراء طرحهای تحقیقاتی که از روش تحقیق همایش انجام می گیرد
.
از پرسشنامه همراه با مصاحبه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با نرم افزار
SPSS تجزیه و تحلیل شده است، مهمترین نتایج طرح عبارت است از:
* بافندگان روستایی، دارائی های ناچیزی در اختیار دارند، دچار ضعف جسمانی هستند، با دنیای خارج خود بیگانه اند، توان مقاومت در مقابل حوادث و پیشامدهای احتمالی را ندارند، فاقد قدرت کافی برای چانه زنی هستند.
* سلامت جسمی، وضعیت اقتصادی، آگاهی بافنده، برخورداری بافنده بر کمیت و کیفیت تولید فرش دستباف تاثیر دارد.کلیدواژگان: بافنده، کیفیت فرش دستباف، کمیت فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):