برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون علل بکارگیری کودکان در بافت فرش دستباف و آثار ناشی از آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
کلته ابراهیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقایسه به کارگیری کودکان در بافت فرش در طی سالهای گذشته نشان می دهد که این پدیده کاهش چشمگیری داشته است که به عللی نظیر گسترش مدارس و رشد آگاهی خانواده ها وابسته بوده است. تحقیق حاضر در سالهای 1382 و 83 در محدوده استانهای گلستان، قم، آذربایجان غربی و کرمانشاه که هر یک نماینده یک گروه از استانهای خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم (از نظر میزان به کارگیری کودکان) می باشند، انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از 4 تیپ پرسشنامه استفاده و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران تعیین گردید. مجموعا 1675 پرسشنامه پر گردید که برای پردازش اطلاعات از نرم افزار SPSS و EXEL استفاده گردید.
ضعف اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی و اهداف آموزشی از جمله عوامل به کارگیری کودکان در بافت فرش می باشند. به کارگیری کودکان در بافت فرش تاثیرات سوء جسمانی و روحی- روانی زیادی بر کودک دارد. ناراحتی های بینایی، گوارش و آرتروز از جمله این عوارض می باشند. این موارد به علت شرایط نامناسب کارگاهها از نظر عوامل فیزیکی نظیر نور، تهویه، رطوبت، شرایط نشستن بر روی دار نداشتن تکیه گاه و پدال و رعایت فاصله چشم از فرش، نامناسب هستند. علاوه بر آن به کارگیری کودک باعث تهدیدات اجتماعی زیادی برای کودک می گردد که از آن جمله بازماندن از ادامه تحصیل و بی سوادی و کم سوادی می باشد. استفاده از کودک بر کیفیت فرش نیز اثر منفی زیادی می گذارد. غلط بافی، شانه دار شدن، رندی، شمشیری شدن، شکستگی فیزیکی و بالازدگی از مواردی است که احتمال بروز آنها در فرش های کودک باف زیاد است. علاوه بر این ها استفاده از کودکان بر اعتبار و حیثیت جهانی فرش کشور ما لطمه وارد می کند. همچنین به کارگیری کودکان در برخی موارد باعث افزایش قیمت تمام شده نیز می گردد
.
البته این پدیده اثرات مثبتی چون شخصیت یابی کودکان، تضمین شغلی آینده و شکوفایی استعداد هنری وی دارد. با توجه به نتایج حاصله، ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر 10 سال، بیمه کودکان بالای 10 سال، نظارت بر کارگاهها، آموزش کودکان، والدین و کارفرمایان، انجام تبلیغات برای عدم به کارگیری کودکان، ارایه یک سیستم آموزش مناسب برای کودکان غیردانش آموز، سازمان دهی مناسب بافندگان تابستانی و اطلاع رسانی جهانی جهت انتقال تجارب به سایر کشورها در مقابله با این معضل، به عنوان راهکارهای پیشنهادی این طرح ارایه می گردد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):