برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان هنر صنعت فرش دستباف و راههای چگونگی افزایش آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
سلطانیان ناصر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان هنر صنعت فرش دستباف در مقاطع تحصیلی آموزش متوسطه و آموزش عالی به منظور تعیین ارتباط عوامل موثر بر وضعیت اشتغال آنان در بین هنرستانهای کاردانش، موسسات و دانشگاههای دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دولتی و آزاداسلامی به اجرا درآمده است.
هدف اصلی طرح، بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان فرش دستباف تعیین گردید. به منظور دستیابی به هدف اصلی طرح، شناخت وضع موجود اشتغال دانش آموختگان صنعت فرش دستباف، تعیین ارتباط عواملی چون سطح دانش و مهارت، ساختار تولید و تجارت، عوامل اقتصادی خانواده، عوامل اجتماعی و فرهنگی، ویژگیها و شرایط فردی، توان، انتظارات شغلی و تحصیلی، محیط قانونی و پذیرش اجتماعی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت
.
این تحقیق با استفاده از روش پیمانی و طی مراحل زیر انجام گرفت ابتدا با مطالعه اکتشافی، یعنی با مراجعه به مراکز آموزشی مرتبط با رشته فرش دستباف جامعه آماری مشخص و سپس با مصاحبه عمیق با کارشناسان، مدرسین، تولیدکنندگان، دانش آموختگان و تجار اطلاعات موردنیاز برای تهیه پرسشنامه فراهم شد
.
مرحله بعد مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به منظور تدوین چهارچوب نظری با مراجعه به مراکز تحقیقاتی دانشگاهها و اسناد و مدارک پایان نامه ها و بانکهای اطلاعاتی، اطلاع رسانی و کتابخانه ها انجام شد
.
جامعه نمونه از بین دانش آموختگان رشته های فرش دستباف برحسب پراکنش و مناطق استانی متناسب با حجم نمونه واحدهای آماری از طریق نمونه گیری خوشه ای تعیین و پس از تهیه پرسشنامه و اجرای پیش آزمون اقدام به جمع آوری اطلاعات میدانی گردید، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی، درصد، میانگین، آزمونهای کی دو و با استفاده از نرم افزارهای آماری
Excel, SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده، دانش آموختگان رابطه معنی داری را بین وضعیت اشتغال دانش آموختگان با متغیرهایی چون، ارتباط تشکل های تولیدی، تجاری و بازرگانی، میزان مهارت علمی، آموزشهای کوتاه مدت حرفه ای، شغل اعضای خانواده، میزان مهارت در بافت فرشهای هنری و صادراتی، جایگاه اجتماعی مشاغل مرتبط با فرش در محیط زندگی، انتظارات شغلی، محیط قانونی و پذیرش اجتماعی تایید کردند که میزان و شدت هریک از عوامل ذکر شده در جداول مربوطه در متن نشان داده شده است
.کلیدواژگان: فرش دستباف، دانش آموختگان، اشتغال

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):