برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون مسائل افتصادی و اجتماعی تولید فرش دستباف به صورت خانگی و کارگاهی در استان همدانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
پاشا نوراله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق «پیرامون مسائل افتصادی و اجتماعی تولید فرش دستباف بصورت خانگی و کارگاهی دراستان همدان است». متغیرهای مورد مطالعه بر اساس فرضیات طرح شامل متغیرهای فردی مانند جنس، سن، تحصیلات، درآمد و غیره. متغیرهای اجتماعی شامل پایگاه اجتماعی، طبقه و قشربندی اجتماعی و غیره. متغیرهای فنی در قالیبافی، پاره وقت یا تمام وقت بودن قالیباف، تولید کارگاهی و تولید خانگی و غیره. متغیرهای اقتصادی شامل هزینه و درآمد قالیبافی، سودآوری، بهره وری، مزیت نسبی، ارزش افزوده و غیره است که تعریف و آزمون شدند.
روش پژوهش، بدین ترتیب بوده است که ابتدا با مطالعه آثار، کتب، مقالات و مجلات مربوط، آراء و عقاید کارشناسان و محققان درباره مسائل فرش استان همدان مطرح گردید
.
نتایج یافته ها در سه بخش تحلیل شد
:
1) آماده سازی داده ها و نمایش اطلاعات در جداول فراوانی و درصدی و ارائه تصویر اولیه ای از وضعیت بافندگان استان از نظر ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و وضعیت قالیبافی استان همدان
.
2) در بخش دوم به تحلیل و تبیین فرضیات طرح شده بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در استان پرداخته شده است
.
مهمترین مسائل قالیبافی استان همدان بر طبق نتایج یافته ها عبارتند از
:
1) ویژگی سنی قالیبافان استان نگران کننده است. فقط 9 درصد بافندگان 19-10 سال هستند
.
قالیبافی مانند هر شغل دیگر نیاز به نیروی جوان و خلاق دارد
.
2) میزان آگاهی قالیبافان استان همدان در زمینه مسائل فرش و وضعیت تولید ناچیز است
.
3) شغل قالیبافی اهمیت و ارزش پایینی در جامعه دارد و فقط زنان به ناچار به قالیبافی اشتغال دارند
.
4) میزان بهره وری نیروی کار برحسب ارزش در استان همدان بسیار پایین است
.کلیدواژگان: فرش دستباف، خانگی، کارگاهی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):