برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون اثرات آموزشهای شاخه کاردانش بر بهره وری صنعت فرش دستباف (استانهای خراسان و مازندران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در حالیکه توسعه فناوری، یک عنصر کلیدی برای رشد بهره وری می باشد اما اگر از این فناوری به نحو مطلوب استفاده نگردد، دارای هیچ ارزشی نیست. امروزه ارتباط بین آموزشهای فنی و حرفه ای و بهره وری اقتصادی برکسی پوشیده نمی باشد. بیشتر کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاری وسیعی در امر تعلیم و تربیت نیروی کار خود نموده اند. اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در توانا ساختن افراد در افزایش توان دسترسی به کار و یا خوداشتغالی و مشارکت در جامعه از طریق فعالیتهای اقتصادی کاملا به اثبات رسیده است. گرایشات جدید در فناوری، برنامه ریزان را به این نتیجه رسانده است که برنامه تجهیز دانش آموزان به علوم و مهارتهای جدید، بایستی تغییراتی در برنامه های درسی به وجود آورند. این برنامه درسی بایستی قادر باشد به نحوی فناوری را به دانش آموزان منتقل نماید که موجب افزایش بهره وری نیروی کار در آینده گردد. بیشتر صاحبنظران بر روی این نکته هم عقیده اند که برنامه های صحیح آموزشی برای جوانان، اثر بسیار آشکاری بر روی افزایش بهره وری و نهایتا افزایش رشد و اشتغال خواهد گذاشت.
در همین ارتباط، حفظ موقعیت رقابتی فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی به دسترسی به فناوریهای به روز و جدید، ایجاد یک ساختار بهینه تولید و مهارتهای مدیریتی بافندگان فرش بستگی خواهد داشت. بنابراین این پروژه در جستجوی کمی نمودن یکی از این عوامل رقابتی به نام بهره وری نسبی بافندگان دوره های کاردانش در مقایسه با بافندگان سنتی و پیدا نمودن بالاترین بهره وری در صنعت می باشد. بنابراین تلاش شده است که تغییرات فنی بافندگان و سطوح متوسط کارایی فنی آنها به صورت کمی نشان داده می شود. داده های مورد استفاده برای این تحقیق با استفاده از عملیات میدانی از 339 بافنده در استانهای خراسان و مازندران به دست آمد. یافته های تحقیق بر روی عوامل مربوط به تفاوتها در کارایی فنی در بین بافندگان و اثر شرکت در آموزشهای کاردانش بر روی کارایی فنی بافندگان متمرکز گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، کارایی بافندگانی که در دوره های آموزشی کاردانش شرکت نموده اند، کمتر از کارایی بافندگان سنتی می باشد
.کلیدواژگان: آموزشهای کاردانش، بهره وری، کارایی فنی، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):