برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون بیمه قالیبافان و بررسی زمینه های چگونگی اجرای آن (اصفهان، گلستان، آذربایجان شرقی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تحقیق حاضر با جستجوی ویژگیهای موثر بر اجرای بیمه قالیبافان، طبقه بندی و الویت بندی آنها بر اساس قوانین موجود در بخش بیمه و تامین اجتماعی، بار مالی بیمه قالیبافان را تخمین زده و پیشنهادی اجرایی ارائه نموده است.
عناصر اقتصادی، اجتماعی فرهنگی موثر از طریق پیمایش و با توجه به عملیات میدانی مورد تحلیل قرار گرفته است. روابط بین متغیرها از طریق آزمونهای بی پارامتریک بیان شده و با توجه به توانایی مالی نهادهای ذیربط و سهم تولیدکننده قالیباف، راه حلهای خود را در چند گروه دسته بندی و ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی قالیبافان را می توان در دوره های زمانی مشخص تحت پوشش بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان قرار داد و بن بستهای چندین ساله که در این زمینه وجود دارد خاتمه داد
.کلیدواژگان: بیمه، قالیبافان، تامین اجتماعی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):