برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه تطبیقی کارگاههای خانگی و مجتمع های کارگاهی قالیبافی به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید در آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
دیانت محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی کارگاههای خانگی و مجتمع های کارگاهی قالیبافی به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید در دو استان مهم تولیدکننده فرش دستباف یعنی خراسان و آذربایجان شرقی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه واحدهای تولیدی فرش دستباف در استانهای مورد مطالعه بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در هر یک از گروههای تحت مطالعه یعنی کارگاههای خانگی و مجتمع های کارگاهی قالیبافی تعدادی نمونه جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شده و سپس اطلاعات مربوط به تولید فرش در سال 1380 در قالب پرسشنامه تنظیم شده، از طریق مصاحبه حضوری به بافندگان بدست آمد. جهت نیل به اهداف تحقیق و نیز آزمون فرضیه های مربوطه از طریق روش تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای SPSS, EVIEWS3، توابع تولید موردنظر برای هریک از گروهها در استانهای موردنظر تخمین زده شده و سپس با استفاده از فرمول های مربوطه شاخص های بهره وری برای هریک از گروهها محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مجموع در هریک از استانهای مورد مطالعه به تفکیک مقدار عددی، میانگین شاخص های بهره وری کلی و جزئی، عوامل در گروه مجتمع ها نسبت به کارگاههای خانگی بالاتر می باشد.کلیدواژگان: قالیبافی، بهره وری، تولید، مجتمع، کارگاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):