برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون روشهای اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش دستباف ایران در مراکز و مجامع بین المللی ذیربط (حفظ حقوق مالکیت معنوی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
زمانی جمشید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

نظام حمایتی از حقوق مالکیت فکری از جمله مسائل زیربنایی و ابزار مهم به منظور نیل به رشد اقتصادی محسوب می شود. ایجاد و استقرار حقوق مالکیت فردی در جامعه و به رسمیت شناختن آن عاملی مهم در جهت ثبات بازار، پایداری و رشد تجارت خارجی کشور و افزایش فرصتهای صادرات به شمار می رود. نظام مالکیت فکری نیرومند از مهمترین و ضروری ترین عوامل جهت تجدید ساختار سیاستهای تجاری است و اصولا برای مواجهه با واقعیت رقابت در عرصه اقتصاد باید حمایت از این حقوق در الویت برنامه های کشور قرار گیرد. ضمن آنکه رقابت کیفی و رشد تجارت می تواند فرصتهای شغلی قابل توجهی را در جامعه فراهم آورد. مزایای توجه جدی به حمایت از این حقوق بی شمار بوده و از جمله موجب جلوگیری از جعل و رقابت متقلبانه می گردد. همچنین موجب پایداری ارزشهای اجتماعی سنتی و فرهنگی خواهد شد. متاسفانه علیرغم اینکه این هنر از جایگاه رفیع و والایی در عرصه فرهنگ و نیز موقعیت شایسته ای در قلمرو اقتصاد برخوردار است در سالهای اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجارت جهانی می باشیم. بی تردید در میان عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش منزلت فرش ایران، عدم بهره برداری مناسب از نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از حقوق دست اندرکاران فرش و ممانعت از سرقت طرحها و نقشه های فرش و قالی توسط برخی از رقبای تجاری داخلی و خارجی از علل اساسی به شمار می رود. این پژوهش با روشن نمودن زوایایی از نظامهای حقوقی مالکیت فکری ما را در یافتن شیوه های ثبت و حمایت حقوقی از صنعت فرش دستباف یاری می نماید و به سووالات اساسی نظیر اینکه:
- مناسب ترین شیوه حمایت حقوقی از فرش دستباف چیست؟
- امکان برخورداری از کدام بخش از قواعد حقوق مالکیت فکری برای نیل به این حمایت وجود دارد؟
- حمایت موثر از این صنعت در عرصه های ملی و بین المللی چگونه انجام می پذیرد؟
پاسخ می گوید. با توجه به آنکه حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه بین المللی بدون تدوین نظام حقوق ملی قابل انطباق با هنجارها و قواعد مورد پذیرش جامعه جهانی اصولا امکان پذیر نمی باشد؛ لذا در عین حال در این پژوهش با تشریح کلیات حاکم بر نظامهای بین المللی به بررسی قوانین داخلی این حوزه و نیز نقش موافقتنامه های دو یا چند جانبه برای فراهم آوردن امکان برخورداری اتباع کشور از روشهای حمایتی ناشی از چنین نظام هایی اشاره شده است. با توجه به اینکه امکان حمایت از طرحها و نقشه ها در شقوق مختلف وجود دارد؛ لذا در فصول مختلف پژوهش حوزه های حمایت به
تفکیک توصیف و تبیین گردیده و با ارائه پیشنهادات راهبردی امکان بهره گیری از نتایج پژوهش به شیوه ای مناسب بیان شده است.کلیدواژگان: ثبت، طرح، نقشه، فرش دستباف، بین الملل

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):