برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راههای افزایش بهره وری تولید در واحدهای رنگرزی خامه فرش دستباف (آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، یزد، تهران، فارس، کردستان، کاشان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بنا به اهمیتی که خامه تولیدی در ارزش افزوده فرش دستباف دارد لذا این تحقیق بر آن شد تا عوامل موثر و سهم آنها را در افزایش بهره وری تولید خامه قالی دستباف کشور شناسائی نماید. خامه تولیدی از جهات هنری، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه است و هر کدام از این جهات می تواند در ارزش افزوده و ارتقاء کیفی فرش دستباف کمک نموده تا آن را به عنوان ارزشمندترین هنر دست انسان ایرانی به همه دنیا معرفی نماید. انتخاب نوع پشم یا الیاف و تهیه رنگهای مناسب و انجام رنگرزی علمی موجب تهیه خامه قالی مرغوب شده و کاربرد این نوع خامه در تولید فرش دستباف، کمک شایانی در تکمیل زنجیره تولید این هنر- صنعت با ارزش می نماید. متغیرهای مورد مطالعه عبارتند از: سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی، مدیریت، عوامل محیط کاری، کیفیت و سایر عوامل موثر بر بهره وری و همچنین عواملی از قبیل رنگرزی، کارگاهها و سیستم های مختلف تولیدی سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی.
جامعه آماری تحقیق، کلیه واحدهای رنگرزی خامه قالی دستباف در کشور می باشد که بر اساس محاسبات انجام شده و روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 118 کارگاه به عنوان نمونه نهایی انتخاب و اطلاعات مربوطه از آنها جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی 21 سوال بسته و باز می باشد که از روشهای مشاهده و مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک هم برای تکمیل اطلاعات استفاده گردیده است
.
اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی از جمله، میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس و خطای استاندارد و همچنین آمار استنباطی از جمله آزمونهای مجذور کای و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم افزارهای
SPSS و STATISTICA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از
:
1ـ از 118 باب کارگاه مورد مطالعه، 100 کارگاه معادل 84.75 درصد با سیستم سنتی، 12 باب معادل 10.17 درصد با سیستم نیمه صنعتی و 6 باب معادل 5.08 درصد با سیستم صنعتی باشند.
2
ـ مهمترین عوامل موثر بر بهره وری تولید این واحدها و همچنین سهم آنها عبارتند از:
ــ سرمایه و تکنولوژی در سیستم سنتی 10.71 درصد، در سیستم نیمه صنعتی 17.26 درصد و در سیستم صنعتی 20.20 درصد.
ـ مدیریت در سیستم سنتی 19.08 درصد. در سیستم نیمه صنعتی 19.47 درصد و در سیستم صنعتی 25.08درصد.
ــ مواد اولیه در سیستم سنتی 18.05 درصد، در سیستم نیمه صنعتی15.82 درصد، و در سیستم صنعتی 8.86 درصد.
ــ نیروی انسانی در سیستم سنتی 29.46 درصد، در سیستم نیمه صنعتی 23.37 درصد و در سیستم صنعتی 22.93 درصد.
ــ عوامل محیط کاری: در سیستم سنتی
18.84 درصد، در سیستم نیمه صنعتی 18.42 درصد و در سیستم صنعتی 16.65 درصد.
ــ سایر عوامل: در سیستم سنتی 3.85 درصد، در سیستم نیمه صنعتی 5.66 درصد و در سیستم صنعتی 6.28 درصد.
3
ـ استان فارس دارای بالاترین و استان قم دارای پائین ترین سطح بهره وری تولید بوده اند.
4
ـ سیستم تولید صنعتی با 55.12 درصد بالاترین و سیستم نیمه صنعتی با 34.48 درصد متوسط و سیستم سنتی با 30.35 درصد کمترین سطح بهره وری را داشته اند.
و در پایان، پیشنهادات و راهکارهای لازم و متناسب برای ارتقاء بهره وری تولید این واحدها ارائه شده است.کلیدواژگان: بهره وری، رنگرزی، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):