برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون میزان تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر روند افزایش کمی و کیفی تولید فرش دستباف (آذربایجان شرقی، فارس)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
صداقت کامران (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

ارتقاء کیفیت و کمیت فرشهای دستباف در مناطق روستایی موضوعی است که در جهت گسترش فرصتهای شغلی و حفظ اصالت فرش ایرانی، همواره مورد توجه برنامه ریزان این صنعت می باشد. بنابراین یکی از اهرمهای ارتقاء کمیت فرش توجه به آموزشهای فنی حرفه ای کوتاه مدت و غیررسمی در مناطق روستایی است که از طرف وزارت جهاد کشاورزی دنبال شود. ولی میزان اثربخشی این دوره ها تاکنون مشخص نگردیده است. بررسی حاضر با هدف اثرسنجی آموزشهای فنی حرفه ای در بین 580 نفر از بافندگان آموزش دیده و آموزش ندیده در دو استان آذربایجان شرقی و فارس انجام شد. برای تعیین میزان کیفیت فرش بافته شده بافندگان از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید. کمیت فرش نیز بر اساس شاخص های رج، طول، عرض و مدت زمان بافت فرش مشخص شد، از این رو علاوه بر موارد فوق میزان درآمد، دانش شناختی، مهارت فنی و شناختی بافندگان نیز مقایسه شد، به طورکلی آموزشهای ارائه شده باعث افزایش کیفیت فرش دستباف و مهارت فنی بافندگان شده است و تاثیرگذاری آن 25 درصد می باشد. ولی این آموزشها تاثیری در افزایش کمیت فرش، دانش شناختی و درآمد بافندگان نداشته است. در مجموع سطح شناخت بافندگان آموزش دیده و آموزش ندیده نسبت به ویژگیهای پشم مناسب، ابزار رفوگری، ابزار وسایر وسایل ریشه دوزی، نقشه های اصیل و مرسوم، پنبه مناسب مواد رنگزای شیمیایی، مواد دندانه دار، تعیین نمره انواع نخها و شیرازه زنی بسیار کم می باشد که بیانگر عدم توجه به این موارد در دوره های آموزش فنی حرفه ای در مناطق روستایی است.کلیدواژگان: آموزش، فنی و حرفه ای، تولید، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):