برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون شیوه های مدیریت در تولید خانگی و کارگاهی و تعاونی فرش دستباف (آذربایجان شرقی، خراسان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
افشار غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پژوهش حاضر به تحقیق پیرامون شیوه های مدیریت در تولید خانگی، کارگاهی و تعاونی فرش دستباف استان آذربایجان شرقی و خراسان پرداخته است که با هدف اولا بررسی و شناخت شیوه های مدیریت و شناسایی ویژگیهای مدیران و بافندگان کارگاههای تولید فرش دستباف و ثانیا شناخت راهکارهای مناسب جهت ارتقاء دانش و بهره گیری از عوامل تولید بوده است. در این تحقیق از یک طرف ویژگیهای ذاتی و اکتسابی مدیران و بافندگان کارگاههای فرش دستباف و از طرف دیگر مهمترین وظایف مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و کنترل به عنوان متغیرهای کلیدی تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.
به همین منظور در دو استان مورد تحقیق از میان مدیران و بافندگان با توجه به مقتضیات مساله و محدودیتهای مالی و امکاناتی با استفاده از روش انتخاب نمونه خوشه ای و تصادفی و تعداد 235 نفر بافنده و 76 مدیر در تولید خانگی، کارگاهی، و تعاونی فرش دستباف انتخاب و با استفاده از تکنیک مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه ها با نرم افزار آماری به آزمون فرضیه های تحقیق اقدام گردید
.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان کارگاههای تولید فرش دستباف در اشکال خانگی، کارگاهی و تعاونی به لحاظ شیوه مدیریت تفاوتها و شباهتهای بسیاری وجود دارد که در این بررسی می توان بر نقاط قوتها صحه گذارده و نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام نمود. این تحقیق نشان می دهد که شیوه های مدیریت در کارگاههای خانگی به دلیل ارتباط نزدیک میان مدیر و بافنده، می توان بافندگان را در جهت تولید بیشتر ترغیب نمود و در روش تولی کارگاهی به دلیل روابط و سازماندهی منظم تر کنترل و نظارت از اثربخشی بالاتری برخوردار است
.کلیدواژگان: مدیریت، تولید خانگی، تعاونی، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):