برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایتمندی بافندگان فرش دستباف در استانهای آذربایجان شرقی و اصفهانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
رضایی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح بررسی رضایتمندی شغلی بافندگان فرش دستباف در استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان به منظور سنجش میزان، ابعاد و عوامل موثر بر رضایت شغلی بافندگان در بین کلیه بافندگان فرش دستباف بالای ده سال دو استان با جمعیت نمونه نهایی 834 (850 نفر در مرحله انتخاب) به مرحله اجرا درآمده است. جمعیت نمونه به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرکب از بین هشت شهرستان تبریز، مرند، مراغه، هریس از آذربایجان شرقی و اصفهان، نائین، کاشان و نجف آباد در استان اصفهان و از مناطق شهری و روستایی انتخاب شدند.
چهارچوب نظری تحقیق با تکیه بر نظریه های مختلف رضایت شغلی در قالب یک الگوی تلفیقی تنظیم شد. بیشترین تاثیر را الگوی هزبرگ بر چهار چوب نظری تحقیق داشته است. پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات بود. این پرسشنامه پس از تنظیم و پیش آزمون در بین 50 نمونه از بافندگان تبریزی برای جمع آوری نهایی آماده شد
.
داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های کی دو،
T ، آنالیز واریانس، تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، رضایت شغلی بافندگان رابطه معناداری را با متغیرهای استان، تصور از اهمیت شغل، تصور از بیماری زا و تکراری بودن شغل، عضویت در تعاونی، ارزیابی از محیط کار، سن، تحصیلات، درآمد، احساس عدالت در تولید خانگی و جنس نشان داده است. پنج متغیر تصور از اهمیت شغل، تکراری بودن و بیماری زایی شغل و عضویت در تعاونی جمعا 43 در صد از واریانس متغیر وابسته (رضایت شغلی) را تبیین کرده اند.کلیدواژگان: فرش دستباف، رضایتمندی، بافندگان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):