برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون راههای افزایش بهره وری نیروی انسانی در تولید فرش دستباف (فاز اول: کردستان، آذربایجان غربی، لرستان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

موضوع بررسی راههای افزایش بهره وری در نیروی انسانی در تولید فرش دستباف در استانهای کردستان، لرستان، آذربایجان غربی با هدف شناسایی موثرترین عوامل ارتقاء بهره وری در این مناطق در سال 1378 شروع و در سال 1380 به پایان رسید. مهمترین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی تحت سه متغیر اصلی با عنوان: 1- رعایت ضوابط صنعتی در تهیه نهادهای تولید فرش دستباف، 2- اصلاح سیستم مدیریت تولید، 3- عوامل نرم افزاری (انسانی) موثر بر بهره وری، امثال: آموزش، بیمه، مشارکت، مالکیت و طرز تلقی از کار و غیره در قالب سه فرضیه صورتبندی گردید و با بررسیهای اولیه و مطالعات مقدماتی، مشخصات جامعه آماری که شامل بافندگان، رنگرزان، طراحان و نقشه کشان و پرداختگران در استانهای مذکور مورد بررسی و شناخت دقیق تری قرار گرفت در مجموع با توزیع بیش از 500 پرسشنامه و انجام مصاحبات لازم با کارشناسان و مسوولین دست اندرکار و بررسی اسناد و مدارک تاریخی و کتابخانه ای اطلاعات موردنیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روش پژوهش در این تحقیق، روش پیمایشی می باشد. برای تعیین ارتباط بین متغیرها و میزان تاثیر آنها و همچنین اولویت بندی انواع متغیرهای اسمی و رتبه ای، از آمارهای مختلف از جمله: کای اسکوار، تست فریدمن، وای کرامر، کلموگروف، اسمیرونف و همچنین پیرسون استفاده شده است.
مهمترین یافته های تحقیق به شرح زیر می باشد
:
1- وجود نهادهای ریز وخط مشی گذار وابسته به دولت در صنعت فرش مورد خواست اکثریت تولیدکنندگان فرش است
.
2- راندمان تولید در سه حالت تولیدی: الف «تحت پوشش ارگانهای دولتی» ب- «سرمایه گذاری بخش خصوصی»، ج- تولید «به حساب خود».
در حالت (ب): «سرمایه گذاری بخش خصوصی» راندمان تولید بالاتر از دو حالت دیگر است علت اصلی آن در نظارت مسوولانه و مستمر و فنی و برنامه ریزی در تولید و تحویل به موقع و همراه با رفع نیازمندی های تولیدکنندگان است
.
3- رعایت ضوابط صنعتی در تهیه نهاده های فرش (خامه، پود، چله و ابزار کار و دار) به صورت اعمال استانداردهای مورد قبول بیشترین تاثیر را بر بهره وری کار نیروی انسانی شاغل داشته و اعمال آن نسبت به سایر عوامل موثر بر بهره وری در کوتاه مدت امکانپذیرتر است
.
4- بهره وری مجتمع های کارگاهی بافت نسبت به تک بافت (خانگی) بالاتر است علت آن در وجود برنامه ریزی و اعمال شیوه های مدیریتی در مجتمع ها و عدم اعمال چنین مکانیزم هایی در چهارچوب بافت و سلسله مراتب خانواده است
.
5- نقش اصلاح سیستم مدیریت تولید در افزایش بهره وری مورد تایید واقع شده و اعمال آن از طریق: الف- برنامه ریزی تولید، ب- رعایت عوامل ارگونومیک و ج- رعایت عوامل شغلی مقدور می باشد
.کلیدواژگان: بهره وری، نیروی انسانی، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):