برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نحوه استفاده بهینه از پسابهای رنگزاهای طبیعی به منظور رنگرزی خامه قالیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
شمس ناتری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اخیرا توجه ویژه ای به استفاده از مواد رنگزای طبیعی در نساجی در حال رشد می باشد. این موضوع مربوط به این تفکر می باشد که مواد رنگزای طبیعی در مقایسه با مواد رنگزای شیمیایی سازگاری بیشتری با محیط دارند. در این طرح تحقیقاتی تکنیک امکان بازیابی و مصرف دوباره مواد رنگزای طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد. استفاده مجدد حمام پساب از طریق بازسازی آن دارای مزیت بازیابی مواد رنگزا و مواد شیمیایی کمکی باقیمانده در حمام پساب در جهت استفاده در رنگرزی مجدد می باشد. عملیات استفاده مجدد حمام رنگرزی شامل ذخیره پساب، آنالیز پساب جهت برآورد مقدار مواد باقیمانده، بازسازی حمام پساب بر اساس محاسبه و افزودن مواد فوق و در انتها استفاده از حمام بازسازی شده جهت رنگرزی می باشد. عمل رنگرزی به روش پیش دندانه انجام گرفته است. نخ پشمی شستشو داده شده توسط زاج دندانه داده شد و سپس با مواد رنگزای طبیعی، قرمزدانه، روناس، جاشیر، و پوست انار رنگرزی گردید. مقدار زاج سفید باقیمانده در حمام دندانه رمق کشی شده به وسیله تیتراسیون با محلول قلیایی و آلیزارین اس اندازه گیری شد. مقدار pH حمام به کمک دستگاه اندازه گیری pH کنترل گردید. اندازه گیری کمی مواد رنگزای طبیعی به روشهای مختلفی نظیر استفاده از جذب سنجی معمول و مشتقی و همچنین به کمک تابع طیف انعکاسی و مشتق آن انجام گردید. در طی عمل بازسازی، مقادیری جذب شده از هر نوع ماده دوباره به حمام پساب اضافه گردیده و سپس از حمام دندانه و رنگرزی بازسازی شده جهت رنگرزی بعدی استفاده گردید. کیفیت نخ رنگرزی شده با اندازه گیری رنگ همانندی، خواص ثباتی نظیر ثبات نوری، سایشی، شستشویی ارزیابی گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که نمونه های رنگرزی شده دارای رنگ همانندی و خواص ثباتی قابل قبولی می باشند. ارزیابی اقتصادی نشان می دهد که عملیات استفاده مجدد پساب مواد رنگزای طبیعی اقتصادی می باشد. همچنین عملیات فوق به دلیل کاهش پساب دوستدار محیط می باشد.کلیدواژگان: پساب، رنگزاهای طبیعی، رنگرزی، خامه قالی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):