برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فرایند وزین کردن نخ ابریشمی و اثرات آن بر روی رنگرزی و خواص فیزیکی و مکانیکی نخ ابریشمیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بیش از 95% ابریشم تولید داخل در بافت فرشهای دستباف ابریشمی با ارزش افزوده بالا مصرف می شود. مرحله دندانه دادن الیاف که یکی از مراحل آماده سازی جهت رنگرزی می باشد از اهمیت ویژه ای به منظور جبران کاهش وزن ناشی از عملیات صمغ گیری برخوردار است. انتظار می رود که مرحله دندانه ابریشم به کمک نمکهای فلزی علاوه بر دندانه کردن ابریشم، باعث افزایش وزن ابریشم ها نیز گردد. این مساله با تغییر رنگ نمونه های دندانه شده نیز تایید می شود. در این طرح ابریشم ایرانی تهیه و ابتدا به روشهای مرسوم کلیاب و کربنات سدیم صمغ گیری شدند. سپس مرحله دندانه دادن ابریشم به کمک شش دندانه مورد تحقیق زاج سفید، سولفات مس، سولفات آهن، کلرید قلع، کلرید روی و سیلیکات سدیم در شرایط مختلف دما، زمان و درصد دندانه مورد آزمایش قرار گرفت. در ادامه درصد افزایش وزن، استحکام، درصد ازدیاد طول و جذب رطوبت نمونه ها اندازه گیری شد و با نمونه ابریشم دندانه نشده که به عنوان مرجع استفاده شده بود مقایسه گردید، در ادامه نمونه های دندانه داده شده با رنگهای گیاهی روناس و رنگ مصنوعی متال کمپلکس هم شید با روناس رنگرزی شدند تا ثبات عمومی نمونه های دندانه شده و رنگرزی شده تعیین گردد.
نتایج نشان داد که عملیات دندانه دادن به کمک دندانه های سیلیکات سدیم، سولفات آهن و کلریدروی نه تنها باعث افزایش وزن نمونه ها نگردید بلکه باعث کاهش وزن آنها نیز شده است
.
همچنین در دندانه های دیگر بیشترین افزایش وزن در نمونه ها حدود 5-4% می باشد که آن نیز در حرارت 50 درجه سانتی گراد و به مدت 1 ساعت حاصل می گردد. از میان دندانه های مورد استفاده، بیشترین افزایش وزن مربوط به دندانه کلرید قلع و سپس سولفات مس و زاج سفید بود. همچنین نتایج نشان می دهد که تغییر در متغیرهای درصد دندانه، دما و زمان و عملیات دندانه دادن تاثیر قابل توجهی بر استحکام، درصد ازدیاد طول، جذب رطوبت، تغییر رنگ و ثبات های عمومی نمونه های دندانه شده ندارد و تنها تغییر در نوع دندانه باعث تغییر در خواص ذکر شده می گردد. استفاده از دندانه های ذکر شده در اکثر موارد باعث کاهش استحکام و افزایش ثبات های عمومی نظیر شستشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده می گردد
.کلیدواژگان: وزین کردن، نخ ابریشم، رنگرزی، خواص فیزیکی و مکانیکی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):