برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون تاثیر الیاف پشم دباغی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فرش دستباف (اصفهان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق با توجه به مصرف الیاف دباغی در کنار الیاف پشم نو در صنعت فرش دستباف ایران، امکان آسیب دیدگی الیاف بر اثر عملیات دباغی و نیز تاثیر حضور این الیاف بر خواص خامه و فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا استحکام و ازدیاد طول تا حدپارگی الیاف پشم چیده و دباغی هم نژاد اندازه گیری شد. سپس ساختار داخلی الیاف از طریق روش طیف سنجی FTIR و همچنین خواص رنگ پذیری الیاف دباغی و نو مورد بررسی قرار گرفت. برای مشخص شدن تاثیر الیاف آسیب دیده بر خواص قالی خامه هایی از الیاف و مخلوط الیاف نو و دباغی (با نسبتهای 15%، 20%، 25%، 30% از الیاف دباغی) تولید گردید و خواص استحکام و ازدیاد طول تا حدپارگی نمونه های خامه ها و نیز یکنواختی و موئینگی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا فرشهای نمونه از این خامه ها بافته شد و رفتار مکانیکی آنها مطالعه گردید. تغییر در خواص الیاف، خامه و فرش از نظر آماری نیز بررسی شد. این مطالعات نشانگر افت استحکام و ازدیاد طول الیاف پشم دباغی شده و خامه های تولید شده از آنها نسبت به الیاف پشم نو وخامه های آن می باشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی و طیف های FTIR، آسیب دیدگی در سطح و ساختمان داخلی الیاف دباغی را تایید می کند و کاهش جذب رنگ الیاف پشم در اثر دباغی در رنگرزی دیده می دارد. با افزایش درصد الیاف پشم دباغی کاهش استحکام درخامه ها شدت بیشتری دارد و حضور این الیاف باعث افزایش نایکنواختی و موئینگی می گردد. همچنین تغییر در خواص مکانیکی الیاف پشم دباغی شده تاثیرات خود را در مرحله قرار گرفتن الیاف در فرش دستباف به عنوان الیاف نخ خاب در بازگشت پذیری الاستیک و نیروی لازم جهت خارج نمودن پرز نشان می دهد. نتایج این مطالعات به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چگونه رفتار مکانیکی فرشهای نمونه از صدمات شیمیایی وارد شده به جریان الیاف در حین دباغی تاثیر می پذیرند.کلیدواژگان: فرش دستباف، الیاف پشم، دباغی، خواص فیزیکی و مکانیکی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):