برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روشهای اعمال استاندارد رنگرزی خامه قالی با رنگزاهای مصنوعی در کارگاههای موجود (اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان شرقی، کردستان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
مهرورزان رسول (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این طرح تحقیقاتی با هدف شناسایی و جمع آوری استانداردها و دستورالعمل های موجود در زمینه رنگرزی پشم با رنگزاهای مصنوعی و شناخت کاستی های آنها و همچنین روشهای اعمال استانداردها انجام گرفت. در این طرح وجود استانداردهای رنگرزی خامه قالی با رنگزاهای مصنوعی در منابع علمی، مراکز تحقیقاتی و استانداردهای بین المللی بررسی شد. مشکلات و دلایل عدم اجرای استانداردها در کارگاههای رنگرزی و میزان آشنایی آنها با استانداردها از طریق مصاحبه، پرسشنامه، عکس و آزمون ثبات نمونه های خامه رنگی تولیدی آنها در سطح 5 استان کشور و به طور تصادفی در 41 کارگاه رنگرزی در سه سطح صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی مورد بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها و آنالیزهای آماری با نرم افزار
EXCEL, SPSS10 انجام گرفت. نتایج نشاندهنده این است که استانداردهای کنترل کیفیت بین المللی و ایران کامل بوده و در دسترس است ولی در زمینه روشهای رنگرزی با توجه به تنوع مواد رنگزا و متفاوت بودن روش رنگرزی رنگزاهای مختلف، استاندارد مدون خاصی وجود ندارد. کارگاههای رنگرزی سنتی در مقایسه با کارگاههای صنعتی و نیمه صنعتی در ارتباط با کیفیت خامه های رنگی تولیدی، شناخت استانداردها و اعمال آنها، نیروی متخصص آموزش و امکانات آزمایشگاهی و فنی جهت اعمال استانداردها مشکلات زیادتری داشتند. در دسترس نبودن و ناقص بودن استانداردها، نبود بسترسازی مناسب جهت ترویج و آموزش استانداردها ازجنبه اجتماعی و فرهنگی، کمبود امکانات و تجهیزات به دلایل اقتصادی، واردات رنگ های نامرغوب و عدم استفاده از کاتالوگ رنگ از عمده عوامل عدم اجرای استانداردهاست.
باتوجه به نتایج، آیین کار رنگرزی با رنگزاهای مصنوعی تهیه شده جهت اجرای آزمایشی رنگهای مناسب، همراه با کاتالوگ و استانداردهای کنترل کیفیت و رنگرزی در اختیارسه کارگاه رنگرزی قرار گرفت. نتایج اجرای آزمایشی طرح نشان داد معرفی و ارائه رنگزاهای مصنوعی با کیفیت بالا، استفاده از نیروهای متخصص، تدوین و ترویج استانداردهای رنگرزی در اعمال استانداردها و بهبود کیفیت خامه قالی موثراست
.کلیدواژگان: استاندارد، رنگرزی، خامه قالی، رنگزاهای مصنوعی، کارگاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):