برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جامع روشهای شستشویی فرش دستباف جهت حصول براقیت و خواص فیزیکی مناسب با تکیه بر روشهای نوین و به کارگیری متدهای ارزیابی بصری و دستگاهیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فرش دستباف به دلیل مقبولیت و جلوه بصری و همچنین ماندگاری بالا به عنوان یک کالای اصیل ایرانی همیشه مورد توجه بوده است. استفاده از روشهای تکمیلی بر روی فرش دستباف می تواند جلوه این کالا را دوچندان نماید. روشهای تکمیل عمدتا به روشهایی اطلاق می شوند که در آن مواد رنگی اضافی توسط محلولهای شوینده و شیمیایی از سطح لیف و نخ زدوده می شوند و همچنین ظرافت نخ توسط مواد شیمیایی بهبود پیدا می کند.
واضح است که کلیه عوامل در ساخت فرش بر روی براقیت آن در مرحله تکمیل و شستشو تاثیرگذار خواهند بود ولیکن نقش و میزان تاثیرگذاری آنها به صورت کمی نقش مهمی در ارائه روش مناسب شستشو و حصول کیفیت فرش خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا عوامل موثر در براقیت شناخته خواهند شد و سپس با انجام آزمایشات سهم هرکدام از آن ها و همچنین تغییر براقیت در عملیات تکمیل بررسی خواهد گشت
.
روش تحقیق عبارتند از
:
1- مطالعات کتابخانه ای
:
بخش اول: شناسایی مشخصات فرشهای چهار استان مورد نظر طرح
بخش دوم: مروری بر روشهای کلی متداول شستشوی فرش
2- مطالعات اکتشافی: جمع آوری اطلاعات اکتشافی در میدان در مورد آمار اولیه مصرف نوع الیاف، بافت و مشخصات فرشهای دستباف به تفکیک منطقه، نوع رنگ، رج شمار
.
3- مطالعات میدانی: بازدید از کارگاههای قالیشویی موجود در میدان و شناسایی روشهای شستشو و تعیین پارامترهای موثر بر شستشوی فرش
4- آزمایشات عملی: با انجام اندازه گیری آزمایشگاهی و دستگاهی برای تعیین مشخصات رنگی و نوری و همچنین بکارگیری آزمایشها عملی برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی فرش قبل و بعد از فرایند شستشو می باشند
.
5- تحلیل و جمع بندی: با بررسی نتایج آزمایشها و جمع بندی تمامی موارد فوق، تحلیل جامع به دست آید
.
در این گزارش پس از بررسی مختصات فرش در 4 استان، روشهای شور قالی دستباف و همچنین مواد مورد استفاده و عوامل براقیت خامه فرش مورد مطالعه قرار می گیرند. جهت مطالعات اکتشافی با مراجعه به مراکز فرش در استانهای فوق طی مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران، عوامل موثر و اهمیت آنها مورد بحث قرار می گیرد. بعد از انتخاب نمونه های هر استان به اندازه گیری براقیت پرداخته می شود. در این راستا مفهوم جدیدی به نام
Flop Index تعریف می شود و داده های به دست آمده بر اساس این فاکتور رده بندی می شوند. صحت این داده ها با اندازه گیری مفهوم براقیت جهت دار (Luster) نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و بدین ترتیب با اندازه گیریهای به عمل آمده نمودارهای مختلف برحسب فامها، جنس ماده رنگزا و جنس پشم خام به دست می آیند. روش به کار رفته در این مرحله از طرح، دقت بالایی دارد و قابل تعمیم برای پروژه های مشابه می باشد. سپس با بررسیهایی که بر روی این نمودارها انجام می شود، نمونه های منتخب برای انجام مراحل بعدی مشخص می شوند.
سپس به مطالعات میدانی که طی بازدید از چند کارگاه اصلی قالیشویی فرش دستباف (جهت تکمیل و صادرات) کسب شده پرداخته می شود. با جمع بندی اطلاعات فوق نحوه شبیه سازی شور تکمیلی بیان می شود که در آن از روشهای طراحی آزمایش بهره گرفته شده است
.
در نهایت پس از آزمونهای ثباتی و شبیه سازی شور تکمیلی، با انجام آزمون های مختلف اپتیکی و مکانیکی تغییرات براقیت خامه ها قبل و بعد از شور بحث می شود. همچنین درصدهای بهینه مواد شیمیایی برای آنکه بهترین خواص مکانیکی در کنار براقیت بالا به دست آیند بررسی می شود. برای بررسی دقیق تر اتفاقات رخ داده بر روی خامه ها از چند نمونه نیز عکسبرداری انجام شده است
.
در نهایت با جمع بندی موارد فوق نتایج نهایی ارائه می شوند
.کلیدواژگان: شستشو، فرش دستباف، براقیت، ارزیابی بصری، ارزیابی دستگاهی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):