برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تعیین شرایط ارگونومیک رفوی قالی و ابزارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
عدل جواد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

رفوگران قالی دستباف به دلیل نداشتن محیط کار مناسب، در معرض ابتلاء به بیماریهای اسکلتی عضلانی بوده و استمرار وضعیت موجود می تواند در کیفیت و کمیت کار رفو تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف شناسایی شرایط و وضعیت موجود کارگاههای رفوگری از دیدگاه ارگونومی، عوارض جسمانی ناشی از کار، تاثیر شرایط مطلوب محیط کار و بکارگیری ابزار نامناسب بر کیفیت و کمیت رفو و شناسایی موانع و مشکلات ایجاد و بکارگیری شرایط ارگونومیکی طراحی و اجرا گردید.
از طریق مصاحبه با رفوگران و صاحبان کارگاههای رفوگری تعداد کل رفوگران تهران 6000 نفر برآورد شد. با استفاده از روشهای آماری تعداد 418 نفر رفوگر مشغول به کار در مناطق بازار، قالیشویها و مغازه های خیابانی به عنوان نمونه انتخاب و به کمک پرسشنامه نوردیک عوارض جسمانی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که همه رفوگران
94.4 تا 100 درصد عوارض جسمانی خود را ناشی از کار رفوگری می دادند. ناحیه تحتانی پشت آسیب پذیرترین عضو در بین اعضاء نه گانه بدن بود. بین سابقه کار رفوگران و ناراحتیهای گردن و شانه، آرنج، کفل ران، باسن و زانو ارتباط معنی دار وجود دارد که این ارتباط در مورد ناراحتیهای شانه و آرنج بسیار قدرتمند ( (p000.00در بین سه نقطه فوق الذکر، قالیشویها جوانترین رفوگران را بکار گرفته بودند.
در مورد تاثیر عوارض جسمانی رفوگران و ابزار رفو در کیفیت و کمیت رفو نتایج مصاحبه ها که در بعضی موارد با نتایج پرسشنامه همخوانی داشت. نشان داد که کمیت و کیفیت رفو تحت تاثیر عوارض جسمانی حداقل تا زمانی که رفوگر بطور کلی قادر به کار نباشد قرار نگرفته و با ابزار هم ارتباطی ندارند. در عوض دستمزد و در آمد رفوگران و صاحبان کارگاههای رفوگری تاثیرگذار هستند. نتایج بدست آمده از بررسی عکسهای تهیه شده از فرشهای رفو شده نشان داد که بالا رفتن سابقه کار باعث بهبود کیفیت رفو می گردد. نتایج ارتباط عوارض جسمانی با کیفیت رفو بسیار ظریف و پیچیده می باشد. در مورد نقش ابزار در کمیت و کیفیت رفو هیچیک از نتایج پرسشنامه ای و مصاحبه ای ارتباطی مثبت یا منفی نشان ندادند.کلیدواژگان: قالی دستباف، رفوی قالی، اختلالات اسکلتی عضلانی، شرایط محیطی کارگاه، طراحی میزکار

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):