برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون خواص فیزیکی و مکانیکی فرش دستباف در اثر اعمال نیروهای استاتیکی و دینامیکی (استان یزد و کرمان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی دو نوع پشم سیرجانی و کرمانشاهی به دو صورت سالم و دباغی به نخ تبدیل گردیدند. سپس از نخهای ریسیده شده دو قالیچه در رجشمارهای 35 و 25 (جمعا 8 قالیچه) بافته شد. قالیچه های مذکور به مدت حداقل 24 ساعت و در بعضی موارد تا 48 ساعت تحت تاثیر بار استاتیکی قرار گرفتند. این قالیچه ها همچنان تحت باردینامیکی به اندازه 2500 ضربه قرار گرفتند. با توجه به اینکه ضخامت قالیچه های تحت بار، در اثر اعمال نیرو کاهش می یابد، لذا منحنی کاهش ضخامت آنها برحسب زمان رسم گردید. بر اساس این بررسی، روند کاهش در کلیه قالیچه ها در ساعات اولیه بسیار سریع بوده، لیکن با گذشت زمان به یک مقدار ثابت میل می نماید. در این کار تحقیقاتی، نژاد الیاف به عنوان یک پارامتر مورد بررسی قرار گرفت که میزان کاهش قالیچه های بافته شده از الیاف پشم مختلف در رج شمارهای 35 و 25 بایکدیگر متفاوت می باشند. یکی دیگر از مواردی که در این رابطه مورد مطالعه قرار گرفت، مقایسه کاهش ضخامت خاب قالیچه های بافته شده از پشمهای سالم و دباغی مربوطه در دو رجشمار 35 و 25 بود، که در مواردی کاهش ضخامت قالیچه های بافته شده از الیاف پشم سالم نسبت به نوع دباغی آن کمتر و در مواردی بلعکس بوده است. یکی دیگر از پارامترهای موثر در کاهش ضخامت قالیچه ها عامل رج شمار است که درکلیه حالات قالیچه های با رجشمار 25 دارای کاهش ضخامت بیشتری نسبت به رجشمار 35 بوده اند.
در این کار تحقیقاتی همچنین، قالیچه های بافته شده تحت باردینامیکی قرار گرفتند و منحنی کاهش ضخامت آنها برحسب تعداد ضربات دینامیکی رسم گردید. مقایسه منحنی های مذکور نشان می دهد که قالیچه های کرمانشاهی در هر دو رجشمار 35 و 25 دارای کاهش ضخامت کمتری نسبت به قالیچه های سیرجانی مشابه می باشند. هرچند در مورد قالیچه های بافته شده از پشم دباغی شده در رجشمار 35 وضعیت برعکس می باشد. در مورد اثر نوع الیاف، نیز مشخص گردید که قالیچه های بافته شده از الیاف پشم دباغی با رجشمار 25 دارای کاهش ضخامت کمتری نسبت به قالیچه های بافته شده از پشم سالم مربوطه می باشند. این وضعیت در مورد قالیچه های بافته شده با رجشمار 35، برعکس می باشد. میزان کاهش ضخامت قالیچه تحت باردینامیکی در رجشمارهای مختلف نیز با یکدیگر مقایسه شدند که رفتار انها با رفتار گزارش شده در مورد بارهای استاتیکی یکسان می باشد
.
علاوه بر موارد فوق خاصیت ظاهری (برگشت پذیری) قالیچه های فوق الذکر بعد از اعمال بارهای استاتیکی و دینامیکی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. ملاحظه منحنیها نشان می دهد که میزان برگشت خاب قالیچه ها در ابتدای امر سریع بوده و با گذشت زمان مقدار این روند کند می گردد، به طوری که بعد از مدت نسبتا طولانی به مقدار ثابتی میل می نماید، البته هرگز به ارتفاع اولیه خود برنمی گردند. در این بررسی خاصیت ظاهری فرشها با توجه به پارامترهایی نظیر نژاد الیاف پشم مصرفی، نوع الیاف پشم مصرفی و رجشمار آنها به طور قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، که نتایج جالبی مشاهده گردید
.کلیدواژگان: فرش دستباف، استاتیکی، دینامیکی، خواص فیزیکی و مکانیکی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):