برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گره های متقارن و نامتقارن و مقایسه آن با گره های غیرمجازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

گره های متقارن و نامتقارن به عنوان دو گره اصیل دارای خواص فیزیکی و میکانیکی متفاوتی هستند که در کاربرد آنها در قالی تاثیر بسزایی دارند. گره جفتی و بی گره بافی خواص متفاوتی نسبت به گره های اصیل و مجاز به قالی می دهند که در صورتی که برای ایجاد خاصیت ویژه ای به کار گرفته شوند ممکن است در موارد نادری به افزایش کیفیت فرش منجر شوند، هرچند که در وضعیت فعلی می تواند لطماتی را به فرش دستباف ایران وارد کند. به جهت اهمیت این خواص، در کتب و مقالات مختلف اظهارنظرهایی در این مورد مشاهده شده است.
در این طرح با بافت نمونه های قالی از یک مواد اولیه و با استفاده از هر چهار نوع گره فوق الذکر توسط یک بافنده، تاثیر این گره ها بر خواص فیزیکی و مکانیکی قالی شامل ابعاد، طول نقشمایه، ضخامت فرش و ارتفاع پرز، طول گره، لول شدگی لبه قالی، وزن، بارگذاری استاتیکی، بارگذاری دینامیکی، استحکام گره و سختی خمشی اندازه گیری شدند. نمونه های بافته شده در دو روش تولید شدند. روش اول کنترل ضربات دفتین بودندکه در آن پس از هر رج گره گذازی دوبار با ضربات دفتین بر آنها کوبیده می شد. روش دوم روش کنترل ابعاد بود که در آن با تنظیم دفعات ضربات دفتین سعی بر بافت فرش مطابق با نقشه طراحی شده بود. در نمونه های جفتی و بی گره برای رسیدن به ابعاد مورد نظر نقشه، اجبارا تعداد ضربات دفتین به پنج یا شش بار کاهش یافت، در حالی که در نمونه های متقارن و نامتقارن تعداد ضربات دفتین به پنج یا شش بار افزایش یافت
.
نتایج نشان می دهند که گره های متقارن و نامتقارن باعث افزایش طول قالی و گرههای جفتی و بی گره موجب کاهش طول قالی می شوند و برای رسیدن به ابعاد موردنظر یا باید تعداد دفعات کوبیدن ضربات دفتین را تغییر داد و یا از مواد اولیه با نمره های متفاوت استفاده کرد. عرض نمونه های جفتی و بی گره پس از پایین آوردن از دار کاهش می یابد، در حالی که کاهش عرض نمونه های متقارن و نامتقارن ناچیز هستند. ضخامت کف فرش در نمونه ها نیز متاثر از نوع گره هستند، به نحوی که اگر تعداد ضربات دفتین زیادی بر گره های متقارن و نامتقارن وارد شود باعث افزایش ضخامت کف قالی می شوند و در حالتی که ضربات دفتین کنترل شوند ضخامت مشابهی با گره های جفتی و بی گره برای کف قالی ایجاد خواهند کرد. لبه های قالی تولید شده با گره متقارن و نامتقارن لول می شوند ولی این اتفاق به صورت بسیار جزئی در گره جفتی و بی گره ایجاد می شود. علت این امر به نیروهای تنش داخلی بازمانده در گره ها مربوط می شود
.
گره جفتی ضعیف ترین رفتار را در برابر بارگذاری استاتیک، چه در زمان کاهش ضخامت در برابر فشار و چه در بازیابی ضخامت از دست داده، دارد. گره متقارن بهترین مقاومت در برابر فشار را از خود نشان می دهد ولی در صورتی که با افزایش ضربات دفتین، گره نامتقارن طول اصلی نقشه را ایجاد کند، این گره بهترین رفتار را از خود نشان می دهد. در بازیابی ضخامت از دست رفته پس از حذف بار نیز گره نامتقارن سریعترین بازیابی را نسبت به سایر گره ها دارد. رفتار نمونه بی گره در برابر بارگذاری استاتیکی ما بین گره جفتی و دو گره دیگر است. در بارگذاری دینامیکی گره جفتی ضعیف ترین قالی را تولید می کند، در حالی که رفتار گره متقارن، نا متقارن و بی گره کمابیش مشابه یکدیگر است. استحکام گره متقارن و نا متقارن بر خلاف تصور عمومی مشابه یکدیگر می باشد و گره جفتی دارای استحکامی نزدیک به این دو گره است. قالی بی گره دارای استحکام گره در حدود 50% گره جفتی و 30% گره متقارن است. قالی تولید شده با گره کمانشیب یا بی گره منعطف ترین قالی است و قالیهای تولید شده با گره های متقارن و نامتقارن سفت ترین قالیها هستند. گره جفتی از این نظر شبیه به گره متقارن و نامتقارن است
.کلیدواژگان: گره، متقارن، نامتقارن، خواص فیزیکی و مکانیکی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):