برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ریشه یابی طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قالی استان ایلام)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
میرانی حیدر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق کوشش می شود طرحها، نقش مایه ها و رنگهای قالیهای استان ایلام به تفکیک جغرافیایی بافت منطقه شناسایی و تا حدامکان ریشه یابی و ویژگیهای آنها تحلیل و توصیف شود. تا این تحقیق بتواند مرجع و منبع مناسبی برای استفاده های کاربردی و مهمی چون احیاء و تکرار نمونه ها، بازنگری احتمالی و همچنین بروز خلاقیت ها و ابداعات در طرح و نقشه فرش استان ایلام و کشور باشد. همچنین یافتن نظامی جهت طبقه بندی طرحها و بررسی ویژگیهای فنی قالی منطقه مورد توجه بوده، و بررسی ویژگیهای مربوط به رنگبندی این دستبافته ها مدنظر قرار می گیرد. رویکرد علمی و پژوهشی برای تهیه چنین منابعی با اهداف ذکر شده برای فرش ایران، این دستاورد پرسابقه بومی و ملی که تاثیرات مهمی در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، را ضروری می نماید. در این تحقیق از دو روش تاریخی و توصیفی برای رسیدن به مقصود نهایی استفاده می شود و اطلاعات آن از دو طریق میدانی و اسنادی به دست می آید. مجموعه تصاویر مشخص و واضحی از طرحها و نقش مایه ها به همراه شرح و توصیف تاریخی، فرهنگی و ذکر ویژگیهای کارشناسی در قالب گزارش نهایی تحقیق ارائه خواهد شد.کلیدواژگان: شناسایی، ریشه یابی، احیاء، ایلام، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):