برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون مبانی زیبایی شناسی فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
دریائی نازیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تحقیق در مورد مبانی هنرهای سنتی ایران موضوعی جدی و درخور توجه است و زیبایی شناسی تنها یکی از مباحث مربوط به شناخت بنیانهای اساسی هنرهای سنتی ایران است. فرش دستباف ایران وجهی هنری و صنعتی دارد که از وجه هنری در طبقه بندی هنرهای سنتی ایران قرارگرفته و زیبایی شناسی موضوع وجه هنری آن است، به همین دلیل است که مطالعات حاصل از تحقیق فوق در بعضی قسمتها قابل تعمیم به هنرهای سنتی ایران می باشد. از آنجا که اصول و مبانی هنرهای غنی ایرانی تا به حال مکتوب نشده و خلاء نیاز به این موارد برای آگاهی همه اقشار مرتبط با این موضوعات کاملا احساس می شود، پژوهش فوق ضرورت پیمودن اولین قدم برای رفع نیاز اطلاعاتی مربوط به مبانی زیبایی شناسی فرش ایران را نشان می دهد.
در این گزارش هدف، شناخت و معرفی مبانی زیبایی شناسی فرش ایران، بیان ارتباط آن با ارزشهای فرهنگی و هنری و ارائه نتایج به مخاطب عام برای استقبال آگاهانه از فرش ایران است. متغیرهای موردنظر در اینجا طرح و نقشه فرش، رنگ، نوع و شیوه بافت، مواد اولیه، ابعاد فرش، ابزار مصرفی، تاثیرات عوامل اقتصادی و بازار، مرمت و رفوی فرش، طریقه پرداخت و روگیری، منطقه جغرافیایی و تاثیر سایر هنرها و فنون بر فرش دستباف بوده است. با توجه به اینکه تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی است، روش تحقیق در قسمتی تاریخی و در بخشی دیگر توصیفی است. همچنین اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده و نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شده اند. از مصاحبه و پرسش و پاسخ نیز برای دریافت نظرات صاحب نظران استفاده، و کل مطالعات فراهم آمده در پنج فصل طبقه بندی شده است. فصل اول شامل کلیات و چهارچوب نظری تحقیق، فصل دوم روش انجام تحقیق، فصل سوم و چهارم شامل یافته ها و تجزیه و تحلیل مطالعات و فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادها می باشد که در فصل آخر شناسه های زیبایی در فرش به عنوان نوعی نتیجه گیری قید گردیده و همچنین تعدادی از نمونه های فرش ایران مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته اند
.کلیدواژگان: فرش دستباف، زیباشناسی، مبانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):