برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روند تقاضای کفپوش های نسجی و غیرنسجی و پیش بینی روند آینده بازارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
سلاطین پروانه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از چالش های مهم کشورهای تولیدکننده نفت وابستگی شدید آنها به صادرات این محصول می باشد. از این رو تلاش می شود که با گسترش صادرات غیرنفتی میزان وابستگی و اتکا به صادرات نفتی کاهش یابد. در سالهای اخیر این تفکر که رشد صادرات غیرنفتی می تواند به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به شمار آید به طرز چشمگیری گسترش یافته است.
در حالی که تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای در حال توسعه از اساسی ترین مشکلات اقتصادی آنها به شمار می آید صادرات نفتی بخش عمده درآمد ارزی این کشورها را شامل می شود. بدیهی است هرگونه نوسان غیرعادی در قیمت نفت، تاثیرات عمده ای بر اقتصاد کشورهای نفتی بر جای خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همزمان با تقویت ذخایر ارزی، افزایش اشتغال به گسترش عدالت اجتماعی و محرومیت زدائی کمک می کند. با توجه به این که در سالهای اخیر کشورهای بسیاری از ردیف کشورهای صادرکننده مواد خام خارج شده اند و سهمی از بازار فرآورده های ساخته شده را به خود اختصاص داده اند و الزاما به کیفیت روی آورده اند از این روتوجه به صادرات غیرنفتی و عوامل موثر برآن مهم می باشد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش، بررسی روند صادرات غیرنفتی (کفپوش های نسجی و غیرنسجی) در اقتصاد ایران و کشورهای عمده صادرکننده (کفپوش های نسجی و غیرنسجی)، بررسی رفتار مصرف کنندگان داخلی به تغییرات درآمد، قیمت (کششهای درآمدی، قیمتی، متقاطع) و پیش بینی تقاضای کفپوش های نسجی در اقتصاد ایران در افق زمانی 1404 با استفاده ازروش
ARIMA می باشد. بر اساس بررسیهای صورت گرفته در دوره زمانی 2011-2003 جایگاه ایران در میان کشورهای عمده صادرکننده کفپوش های نسجی و غیرنسجی به شرح زیر می باشد:
در فرش دستبافت، ایران در میانگین سالانه ارزش و وزن صادرات در میان کشورهای عمده صادرکننده این کفپوش ها (هند، پاکستان، چین و ترکیه) رتبه اول را داشته است.
در فرش ماشینی، ایران در میانگین سالانه ارزش و وزن صادرات در میان کشورهای عمده صادرکننده این کفپوش ها (چین، بلژیک و ترکیه) رتبه اول را داشته است.
در گلیم، ایران بیشترین میانگین سالانه ارزش صادرات و ترکیه بیشترین میانگین سالانه وزن صادرات را در میان 5 کشور عمده صادرکننده (ترکیه، ایران، چین، هند و پاکستان) داشته است.
در کفپوش نسجی موکت، ایران در میان کشورهای عمده صادرکننده این کفپوش ها (چین، بلژیک و هند) هم از لحاظ ارزش و هم وزن صادراتی رتبه اول را داشته است
.
درکفپوش های غیرنسجی کاشی و سرامیک، ایران در میان کشورهای عمده صادرکننده این کفپوش ها (ایتالیا، اسپانیا، چین، ترکیه و مکزیک) رتبه آخر را داشته است
.
با توجه به نتایج بدست آمده می توان دریافت که ایران در تولید و صادرات کفپوش نسجی دارای مزیت است
.
از سوی دیگر و با عنایت به این که لازمه هر برنامه ریزی آگاهی از کم و کیف تقاضا می باشد. لذا اقدام به برآورد و تخمین تقاضای کفپوش های نسجی و پیش بینی روند آینده آن صورت گرفت. در این راستا از مدل کشش ثابت استفاده شد نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با روش
OLS در دوره زمانی 1389-1363 نشان می دهد که کششهای قیمتی، متقاطع و درآمدی کفپوش های نسجی به ترتیب 0.687-1.11 و 4.72 می باشند که بیانگر حساسیت بالای تقاضای این کفپوش ها نسبت به تغییرات قیمت و درآمد است.
همچنین میزان تقاضای کفپوش های نسجی تا سال 1404 با استفاده از روش ARiMA پیش بینی گردید بر اساس نتایج پیش بینی، تقاضای کفپوش های نسجی روند افزایشی داشته به طوری که انتظار می رود مقدار تقاضا از 11776500000 (واحد) در سال 1389 به 25438258676 در سال 1404 افزایش یابد. ضریب نابرابری تایل، نسبت تورش، نسبت واریانس و میزان نسبت کوواریانس حاصل از پیش بینی کفپوش های نسجی با استفاده از روش ARIMA نشان دهنده قدرت بالای مدل تصریح شده در پیش بینی می باشد.کلیدواژگان: تقاضا، پیش بینی، کفپوش، نسجی، غیرنسجی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):