برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مزیت نسبی فرش دستبافگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این میان فرش دستباف از نظر صادرات و درآمدزایی در میان کالاهای تولیدی صادراتی از اهمیت ویژه ای برخورداراست. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی استانهای خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی در تولید و همچنین کشور در صادرات انواع مختلف فرش دستباف، در سال 90-1389 اجرا گردید. جهت تعیین مزیت نسبی تولید از شاخص DRC و SCB و مزیت نسبی صادرات از شاخص RCA استفاده گردید. بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با تولیدکنندگان و کارشناسان مربوطه و بخش دیگری از اطلاعات از سازمانهای ذیربط و همچنین پایگاههای اینترنتی تهیه گردید. نتایج نشان داد تمامی فرشهای دستباف تولیدی در استانهای منتخب دارای مزیت نسبی در تولید می باشند. از نظر مزیت نسبی برای صادرات نیز نتایج بدست آمده بر اساس شاخص RCA نشان داد که اگر چه هنوز کشور در صادرات این کالا دارای مزیت نسبی می باشد ولی طی سالهای اخیر شاخص یاد شده به شدت روند نزولی داشته است که این خود حاکی از کاهش نسبتا شدید قدرت رقابت پذیری فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی است. همچنین نتایج بدست آمده در خصوص ماتریس SWOT نشان داد که بازاریابی به شیوه سنتی یکی از مهمترین نقاط ضعف در صنعت فرش دستباف می باشد.کلیدواژگان: مزیت نسبی، RCA ،DRC، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):