برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

راهکارهای توسعه بازار داخلی فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
چراغی داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این طرح شناسایی عوامل بازاریابی (قیمت، محصول، توزیع و ترفیع)، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و تکنولوژیکی موثر بر تقاضای فرش دستباف ایران و ارائه راهکارهایی جهت تشدید عوامل موثر مثبت و رفع عوامل منفی برای توسعه بازار داخلی فرش دستباف است. بنابراین اهداف عمده زیر در این تحقیق پیگیری می شود:
1- بررسی عوامل بازاریابی موثر بر تقاضای داخلی فرش دستباف ایران
2- بررسی تاتیر عوامل رفتار مشتریان (فرهنگی، اجتماعی، روانی و ...) بر تقاضای داخلی فرش دستباف ایران
3- بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تقاضای داخلی فرش دستباف ایران
4- یافتن راهکارهای موثر بر تغییر تقاضای داخلی فرش دستباف ایران
جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق مصرف کنندگان فرش دستباف، فروشندگان فرش دستباف و خبرگان و کارشناسان فرش دستباف است
.
میدان تحقیق بر اساس شاخص تعداد خانوارها انتخاب و به قرار زیر می باشد
:
شهر تهران
تبریز
شیراز
اصفهان
مشهد
حجم نمونه در این تحقیق 2000 است که بر اساس جمعیت آنها برای شهر تهران 1270 نمونه، شیراز 200 نمونه، اصفهان 240 نمونه، تبریز 225 نمونه و اراک 75 نمونه در نظر گرفته شده است. در هر شهر نیز 20 درصد نمونه ها به فروشندگان و 80 درصد به مصرف کنندگان اختصاص یافته است
.
همچنین با استفاده از روش نمونه گیری تعمدی غیر تصادفی نظر 20 نفر از خبرگان این صنعت در قالب فرم مصاحبه گرفته شده است
.
به منظور توصیف نتایج حاصل از پرسشنامه ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از آمار استنباطی نیز در جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. تابع های مورد استفاده جهت آزمون فرضیات عبارت اند از: آزمون میانگین، آزمون استقلال دو نسبت، تحلیل رگرسیون و همبستگی
.
نتایج نشان می دهد بیشترین تمایل در تمامی شهرها به سمت رنگ کرم و بعد از آن رنگ لاکی است. در شهر تبریز تمایل خاصی نیز به رنگ پوست پیازی وجود دارد
.
در کلیه شهرها طرح های خلوت به شلوغ، طرح های شهری به روستایی و طرح های ریزبافت به درشت باف ترجیح دارد. مگر در شهر اصفهان و شیراز که طرح های روستایی به شهری ارجحیت بیشتری دارد مردم شناخت مناسبی از انواع طرح های فرش دستباف بخصوص فرش دستباف خود ندارند. علت آن اشاره به طرح هایی نظیر گل و بته، هریس، مهربان، تاجری، شربیانی، بنام، گل و مرغ و غیره بعنوان طرح فرش است که هیچکدام در واقع طرح فرش نیست. فرش کاشان در تمامی شهرها به جز تبریز استفاده می شود. فرش تبریز نیز در کل شهرها بجز مشهد مورد استقبال مردم قرار دارد و از بین رسانه ها تلویزیون واز بین شبکه ها شبکه 3 بیشترین طرفدار را در بین خریداران فرش دستباف داشته است
.کلیدواژگان: توسعه، فرش دستباف، بازار داخلی، بازاریابی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):