برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روشهای بهره گیری از ظرفیتهای توریستی کشور در توسعه صادرات فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
استیری روح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در ایران مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متاثر از عوامل خارجی بالاخص بازار ناپایدار نفت شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد. در بین صادرات غیرنفتی کشور، فرش دستباف همواره در مقام اول قرار داشته و سهمی بیش از 25 درصد از صادرات غیرنفتی را تشکیل داده است.
حال یکی از راههای صادرات و شناساندن فرش از طریق بهره گیری از ظرفیت های توریستی کشور و جذب جهانگرد و فروش و صادر نمودن فرش از طریق آنان است. جای هیچ شکی وجود ندارد که صنعت جهانگردی سبب رونق و حرکت اقتصاد جهانی می شود. این صنعت در زمینه تجارت جهانی رتبه نخست را دراختیار دارد و بزرگترین منبع ارزآوری در صادرات به شمار می رود و میلیونها نفر را به خدمت گرفته است
.
این تحقیق با عنوان بررسی روشهای بهره گیری از ظرفیت های توریستی کشور در توسعه صادرات فرش دستباف ایران درصدد شناسایی روشهای افزایش صادرات فرش دستباف از طریق صنعت جهانگردی برای افزایش سهم فرشهای دستباف ایرانی در بازار جهانی می باشد
.
اهداف تحقیق شامل شناسایی روشهای افزایش صادرات فرش دستباف از طریق صنعت جهانگردی و ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت توسعه صادرات فرش دستباف منتج از نتایج طرح تحقیقات می باشد. نوع تحقیق بر اساس اهداف تحقیق از نوع کاربردی می باشد
.
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی تحلیل محتوا می باشد که باتوجه به ماهیت این روش به منظور گردآوری اطلاعات و در نظرگرفتن محدودیت های زمانی و نحوه دسترسی به افراد خبره، با یازده تن از خبرگان حوزه های فرش دستباف و صنعت جهانگردی مصاحبه هدایت شده و به صورت حضوری انجام گرفت
.
این تحقیق فاقد جنبه آماری بوده و عمدتا متکی به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانی است. که پس از جدول بندی پاسخهای بدست آمده از مصاحبه و شناسایی نقاط درصد اشتراک و افتراق هر پاسخ آنها را تحلیل نموده و نتایج تحقیق و پیشنهادهای اجرایی و کاربردی را باتوجه به تحلیل های پاسخها ارائه نموده است
.کلیدواژگان: فرش دستباف، تولید، صادرات، توریست

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):