برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مزیت رقابتی صنعت فرش دستباف ایران و شناسایی راههای ارتقاء و بهبود آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و ناپایداری این منبع درآمدی، دولتمردان و اندیشمندان اقتصادی کشور را برای رهایی از اقتصاد تک محصولی به تلاش واداشته، بر این اساس در برنامه چهارم توسعه توجه خاصی به گسترش صادرات غیرنفتی شده است. توسعه و تعمیق صنعت فرش دستباف علاوه بر آنکه می تواند به ایجاد اشتغال کمک نماید، می تواند در معرفی و ارائه فرهنگ و هویت ملی ایران نقش موثری داشته باشد. رشد صادرات فرش دستباف کشور مستلزم شناخت و بررسی مزیت رقابتی این صنعت می باشد.
مزیت رقابتی عبارت است از هر شرایطی که برای یک بنگاه این امکان را به وجود می آورد تا محصولات و خدمات خود را از محصولات و خدمات بنگاههای رقیب متمایز سازد و بر سهم بازار خود بیفزاید. از آنجایی که الگوی پورتر بعنوان یک الگوی غالب در زمینه مزیت رقابتی، چهارعامل «شرایط حاکم بر عوامل تولید»، «شرایط تقاضا»، «صنایع وابسته و پشتیبان» و «استراتژی، ساختار و رقابت پذیری شرکت» را به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مزیت رقابتی برشمرده و دو عامل«دولت» و «حوادث تصادفی و اتفاقی» را که می توانند بر چهار عامل فوق موثر باشند را نیز در نظر می گیرد. در نتیجه جهت تبیین مزیت رقابتی صنعت فرش دستباف کشور، ابتدا ضمن بررسی ادبیات مزیت رقابتی در قالب دو فصل سیر تکوین نظریه مزیت و ادبیات مزیت رقابتی از دیدگاه مایکل پورتر، به ارزیابی و تحلیل وضعیت رقابتی و تجاری سایر رقبای صنعت فرش دستباف ایران پرداخته می شود. سپس با استفاده از ادبیات موضوع و بررسی وضعیت صنعت فرش دستباف کشور، به تبیین مزیت رقابتی صنعت فرش دستباف کشور بر اساس عوامل شش گانه مدل الماس پورتر پرداخته می شود و مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مزیت رقابتی فرش دستباف کشور شناسایی و عوامل سیاستی مشخص می گردد. در ادامه با استفاده از تحقیقات میدانی، درجه اهمیت هر یک از این عوامل تعیین و رتبه بندی می گردند. در نهایت بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصله، راههای ارتقاء مزیت رقابتی فرش دستباف و سیاست های لازم پیشنهاد خواهد شد.کلیدواژگان: مزیت رقابتی، فرش دستباف، سیاست های دولت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):